האם מותר לגדל פרחים סמוך לצמחי מאכל חד שנתיים

שאלה

שלום לרב המשיב בענין כלאי זרעים, עד כמה שידוע לי זרעים שאינם למאכל, אינם נחשבים כלל לענין זה, לא בינהם, ולא הם עם משהו אחר. והנה מישהו טען בפני שכל סוגי הצמחים שאינם למאכל (פרחים וכדומה) נחשבים למין אחד ואין בינהם כלאים, אך יש דעות שיש איסור כלאים בין מיני מאכל לכלל המינים שאינם למאכל. האם יש אמנם דעות כאלה? תודה משה

תשובה

שלום

יש מספר דעות באלו שני מינים חל איסור כלאי זרעים

א.      על מנת לעבור על איסור כלאי זרעים, אחד מן המינים חייב להיות ראוי למאכל אדם[1], והמין השני יכול להיות אפילו מאכל בהמה[2], ויש אומרים שהמין השני  כל דבר שרוב בני האדם מקיימים אותו ומיועד לשימוש האדם[3]  ככותנה ופרחי נוי. וכן יש לנקוט כיוון שהיא מחלוקת באיסור תורה[4].

ב. שני המינים שאינם ראויים למאכל אדם אין בהם איסור כלאים ומותר לזרוע אותם יחד [5]

לאור זאת נראה שלדעת החזו"א מותר לגדל פרחים בסמוך למאכל אדם ולדעת בגר"ש ישראלי אסור.

[1]  ארץ חמדה (ספר ב הלכות כלאים מדור א פ"ז) בהבנת הרמב"ם (כלאים פ"א הלכה ד).

[2]  מאכל בהמה יש הסוברים שיש בו כלאים (מהר"י קורקוס וכס"מ (פ"א ה"ד); רש"ס, רע"ב, תוס' רעק"א, מלאכת שלמה (פ"א מ"א), ט"ז (סי' רצז ס"ק ב); לבוש (סי' רצו סעי' ג), באר הגולה (סי' רצז אות י), גר"א (רצ"ז ס"ק י), חכ"א (שערי צדק, משפט הארץ פ"א ה"ד), ערוך השלחן (סי' רצז סעי' ח); חזו"א (חזו"א כלאים סי' א ס"ק טו ד"ה כלאי); שו"ת אמרי בינה (ח"א סי' י); תורת הארץ ( פ"י אות יב-יג). עיין פסקים וכתבים (הגראי"ה הרצוג סי' כא, כב), ומקורם בירושלמי (פ"א ה"א).

ויש מקילים,שרק במאכלי אדם יש איסור כלאים: (רדב"ז (פ"ב ה"ט); מראה הפנים (פ"א ה"א ד"ה טעמא), מהר"א פולדא (פ"א ה"א). עמק הלכה (חדושי הגר"י אורנשטיין סי' ח), הרב זצ"ל (משפט כהן סי' כו) נוטה גם הוא לדעה זו בהסבר הרמב"ם, אך בעמק הלכה (סי' יח אות ו) ומשפט כהן (סי' כו) כתבו לחוש לדעה המחמירה ולזרוע מאכל בהמה ע"י גוי. ועי' אמונת יוסף (דף ה); ועי' מאמר הגרא"ז מלצר (כרם ציון ח).

[3] על פי כס"מ (פ"ד ה"ד), אמרי בינה (ח"א שו"ת סי' י), עמק הלכה (סי' יח עמ' כב ס"ק ו), ארץ חמדה (ספר ב הלכות כלאים מדור א פ"ז),  הגר"מ אליהו שליט"א, "הלכות כלאים" (אמונת עתיך 21 סעי' א, התורה והארץ ח"ה עמ' 48).

[4]    ארץ חמדה (ספר ב הלכות כלאים מדור א פ"ז)

[5] ישועות מלכו (קרית ארבע פ"א ה"ד), צפנת פענח (פ"א ה"ד); חזו"א (סי' א ס"ק יב, ס"ק יד ד"ה כלאי), ארץ חמדה (ספר ב הלכות כלאים מדור א פ"ז ).

רבני מכון התורה והארץ | ב' סיון תשע"ט 10:28