עיטור ביכורים

שאלה

א. מדוע הנותן עיטור ביכורים אינו עובר בבל תוסיף?
ב. האם גם בחיטה ושעורה צריל לצאת לשדהו ולקשור גמי כמו תאנה שבכרה או אשכול שביכר?

תשובה

 

א. אין עוברים בעיטור ביכורים בבל תוסיף משום שאין התוספת חלק מהמצוה, אלא כשמה כן היא: עיטור ביכורים דהיינו קישוט ועיטור לביכורים ולא מצות ביכורים ממש.
ב. לא מצאנו בחיטה ושעורה שהיה יוצא לשדהו ומסמן את הביכורים. ואולי בגלל שהם באים בריבוי גדול ולא שייך לסמן פרי מובחר. ומטעם זה נראה שלא מצאנו בזיתים ותמרים את הסימון. תמרים בגלל גובהם וקושי הסימון, וזיתים מפני שאין החשיבות בגרגר אחד אלא בתנובה של עץ שלם וכד'.
אולם המשך חכמה פרשת שלח סובר שמינים אלו הוזכרו במשנה כתשובת המשקל לחטא המרגלים שנטלו עמהם שלושה מינים אלו. ולדעתו יתכן שבכל המינים נהגו לקשור גמי.

הרב יעקב אריאל |