עוזרד מוגדר כעץ?

שאלה

א. האם עוזרד מוגדר כעץ, נפק"מ לענין ערלה, שתילה לפני שמיטה?

ב. אם הוא בגינה שלי האם צריך להפריש תרו"מ? ובנוסף האם עץ דומים שנמצא בגינה שלי חייב בתרו"מ והאם יש לספור לו שנות ערלה?

ג. האם מותר בשמיטה לזרוק שאריות של פירות לגינה בכדי שזה ישמש כדשן אורגני, לכאורה זה כמו שכתוב בירושלמי שמותר לעלות לגג לייבוש, והאם יש לחשוש שמהגרעין יצמח עץ או שזה רק גרמא?

תשובה

יש מיני עוזרד שונים, אולם הוא מוגדר במשנה כעץ מאכל, ויש שלא אכלוהו ולכן הקלו בדמאי שלו, אבל לעניין ערלה נראה שהוא עץ מאכל הנאכל, אא"כ נטעו אותו שלא למאכל אלא לגדר ונוי, ואז אין בו איסור ערלה, אבל הניטע רק לסייג אין בו חיובי ערלה.

לעניין תרו"מ אם נאכל הרי שחייב ולא הקלו אלא בדמאי.
פעולה זו רק בגרמא ומותרת בשביעית.

עוד על העזרד:
http://www.geocities.com/HotSprings/Bath/6482/Hebrew/plants/hebozrar.html#folklore

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |