מצוות היובל

שאלה

לאן נעלמה שנת היובל .

מצווה מהתורה, שבעה שמיטות עברנו בחיינו ולא זוכר שמצווה זו מתקיימת, שלא יספרו לי שהמצווה קשורה לקיום המקדש .

תשובה

כתב הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ח):
משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא כולן יושבים כתקנן, בזמן שהיובל [נוהג בארץ] נוהג בחו"ל שנאמר יובל היא בכ"מ בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.

וא"כ צדקת שהיובל אינו תלוי במקדש (אם כי איננו מספרים אלא מנסים ללמד את התורה לאמיתה), אולם הוא תלוי שכל ישראל בארצם וכל שבט יושב על נחלתו! וכידוע רוב ישראל אינם בארץ ישראל ואיננו יודעים לאיזה שבט אנו משתייכים וכמובן שכולם לא יושבים על נחלתם.

ועל כן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים (פרק יא הלכה א):
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'...

הרב יעקב אריאל |