הפרשת חלה

שאלה

מי ששכח להפריש חלה ואח"כ לאחר שאפה מהעיסה שמצד כמותה חייבת בחלה נזכר והפריש עוגיה אחת על כל העוגיות שנאפו מאותה עיסה, כאשר העוגיות כבר מפוזרות בכלים מכלים שונים בתוך הבית, האם יצא י"ח הפרשת חלה ומותר לאכול מן העוגיות?

תשובה

כיון שכל העוגיות מאותה עיסה ההפרשה מתקנת את כל העוגיות, ועדיף שכולן תהיינה בבית אחד אבל אף אם נתן לאחר ונזכר שלא הפריש חלה ויש לו עוגיות מאותה עיסה - יכול להפריש אחת העוגיות לחלה ואע"פ שההפרשה אינה מן המוקף היא מתירה בדיעבד לאכילה את כל העוגיות.

הרב יעקב אריאל |