שני ימים בר"ה

שאלה

מדוע גם בא"י חוגגים שני ימים של ר"ה, האם זה תמיד היה ותמיד יהיה כך?

תשובה

התקופות של סדרי ראש השנה בבית המקדש, בארץ ישראל ובגולה סוכמו במאמרו של הגרש"י זוין בספרו מועדים בהלכה. כללית מאז שהפסיקו לקדש עפ"י הראיה אלא עפ"י הלוח שסידר הלל מצאצאי רבי יהודה הנשיא, מאז ניתן היה לקבוע כי ראש השנה יחול יום אחד בלבד, וכן סברו מעט מן הראשונים. אולם למעשה הנהיגו בכל ישראל שני ימים כאשר מונים לחודש מהיום הראשון.

הרב יעקב אריאל |