אמירת ההגדה כסידרה

שאלה

ראיתי במספר ספרים כי ההגדה שניתקנה ע"י אנשי הכנסת הגדולה
נשלמה בזמן הגאונים.
במספר ספרים ציינו שמכיוון שההגדה וסידורה מגיעה אלינו
מרבותינו, אסור לשנות את סידרה וכן יש חשיבות להגיד אותה
במלואה גם במקומות שנראים פחות מחייבים - המדרשים והשירים.
האם העניין הזה הוא חיוב הלכתי או מנהג טוב? האם מותר לדלג על
חלקים אם רוצים שהילדים ישארו ערים לאורך כל הסדר? האם יש
קטעים שחייבים לחזור עליהם אם לא נאמרו במלואם או שדילגו
עליהם?

 

 

 

תשובה

המצוה מן התורה לספר ביצ"מ ואם יש לו בנים להגיד לבניו נסי
יצ"מ. חז"ל סדרו את שאר מצוות הלילה (מן התורה ומדרבנן): אכילת
מצה, אכילת מרור, אכילת כורך ושתיית ארבע כוסות על סדר אחד בו
שזורים כל החיובים.ההגדה צריכה להאמר על סדר החיובים וא"א
להשמיט מהם דבר. לגבי עיקר מצות ההגדה מגדיר בשו"ע הרב
(סי' תעג סע' מג) כך: "ועיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על
הכל הוא: מתחילת עבדים היינו עד ה"ז משובח, ואח"כ מתחילה
עוע"ז היו אבותינו עד סוף דרוש פרשת ארמי אובד אבי, ואח"כ פסח
שהיו אוכלין כו' מצה זו כו' מרור זה כו' בכל דור ודור כו' ואותנו
הוציא משם כו' לפיכך כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראל. ויש להוסיף
לכך גם את ההלל המצרי ואת ההלל הגדול ונשמת. בהגדות הספרדים
וחב"ד אין "נרצה".זהו גם העקרון שהנחה את הרבנות הצבאית בנסחה
את ההגדה לשעת חרום.חולה וכן מי ששעתו דחוקה יכול להשתמש
בהגדה זו.מאידך, כל המרבה בספור יציאת מצרים הרי זה משובח.
וע"כ אם לא ניתן לפי גיל הילדים לללמדם את כל ההגדה ראוי
להתמקד בחלקי הגדה אלו, ולהוסיף לפי יכולתם. (ועי' משנה ברורה
סי' תעג ס"ק סד). שאר

 

 

 

הרב יעקב אריאל |