הבדלה בפורים השנה

שאלה

מתי ראוי לעשות הבדלה בפורים השנה שקוראים את המגילה במוצ"ש?

 

 

 

תשובה

כתבתי בספרי שו"ת באהלה של תורה ח"ב סי' קג כי עדיף לפי
מנהגנו שמכים את המן בכלי משחית שיש בהם איסורי מלאכה מן
התורה, להבדיל על הכוס קודם קריאת המגילה.

הרב יעקב אריאל |