קדיש אחרי הושענות

שאלה

לכבוד הרב שליט"א,
בבית הכנסת שלנו, נוהגים להגיד הושענות מיד אחרי הלל.
היום (בהושענה רבה), טעה הש"ץ ואמר קדיש שלם אחרי הלל
לפני הושענות.
אחרי גמר הושענות היתה מחלוקת אם להגיד קדיש שלם שוב או לא.
עם מי הדין?
בכבוד,

תשובה

מעיקר הדין קדיש הוא בסיום כל תפילה או כל פרק בתפילה, ומרגלא
בפומיה של הגרש"ז אוירבך זצ"ל שבעצם כל הקדישים הם שוים
בעיקרם והתוספת היא תפילה על תפילתנו (תתקבל צלותהון...) או
בקדיש יתום שלום על ישראל (יהא שלמא) או בקדיש דרבנן תוספת
תפילה על ישראל ומנהיגיו.
קדיש תתקבל נאמר אחרי תפילת עמידה כבקשה שהתפילה תתקבל.
אנו דוחים אותה בשחרית עד אחרי ובא לציון ביום חול ועד אחרי ההלל
בימים טובים ובסוכות עד אחרי הושענות. לכןנלענ"ד שאם אמרוהו
בדיעבד לפני ההושענות אין צורך לחזור עליו שנית. מה גם שלדעת
האריז"ל אין להרבות בקדישים מיותרים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |