צבע אתרוג

שאלה

אתרוג ששינה את צבעו בחלק ממנו כתוצאה של מגע עם הלולוב
מה דינו

תשובה

מהגמ' משמע וכן כתבו החת"ס ושו"ת זכרון יהוסף שמשמוש הידים
אינו פוסל ואפילו ביום הראשון.

הרב יעקב אריאל |