נענוע לולב

שאלה

שבוט טוב ,
רציתי לדעת מה המקור (והטעם)
לנענוע לולב בברכה וכן בההלל
מועדים לשמחה

 

 

 

 

תשובה

הנענוע הוא שלמות המצוה (=שיירי מצוה) וטעמו לפי הגמ' (סוכה לז
ע"ב): "מוליך ומביא - למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד - למי
שהשמים והארץ שלו. במערבא מתנו הכי, אמר רבי חמא בר עוקבא
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מוליך ומביא - כדי לעצור רוחות רעות,
מעלה ומוריד - כדי לעצור טללים רעים". ופירוש הגמ' שהנענועים
הם להמליך את הקב"ה על כל העולם ולהתפלל על גשמים וטללים.
תפקיד נוסף לנענועים בהלל הוא השמחה, המתבטאת ברעיון "כל
עצמותי תאמרנה". אמירת ההלל בציבור בליווי הלולבים יוצרת חוויית
שמחה מיוחדת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |