מצוות הרגל

שאלה

האם אנו צריכים לעלות לרגל בסוכות, ובאלו מצוות אנו חייבים
פרט למצות סוכה וד'' מינים?

 

 

 

תשובה

כמצות עליה לרגל אינה נוהגת כיום מעיקר הדין, אולם ראוי לעשות
זכר למקדש ולעלות לירושלים באחד מימי הסוכות. ומצינו שבימי חז"ל
נהגו לעלות לרגל למקום ביה"ד הגדול במקום המקדש. ומסופר על רב
האי גאון שהיה עולה בסוכות לירושלים ועורך הקפות במקום הצופה על
המקדש.
כתב הרמב"ם (הל' חגיגה פ"א ה"א): "שלש מצות עשה נצטוו ישראל
בכל רגל משלש רגלים ואלו הן: הראייה שנאמר יראה כל זכורך,
והחגיגה שנאמר תחוג לה' אלהיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגך". את
שלושת המצוות הללו איננו יכולים לקיים עתה כשאין לנו בימ"ק. אולם
מצות שמחה נוהגת שלא בקרבן אף בזה"ז, והשמחה היא במאכל
ובמשתה ובקניית דברים המשמחים לבני משפחתו ולעניים כ"א לפי
יכולתו (עי' רמב"ם הל' יו"ט סוף פ"ו).
כמו"כ איננו חייבים במצוות המיוחדות לביהמ"ק בסוכות - ניסוך המים
ועימה שמחת בית השואבה. ונוהגים לעשות זכר לשמחת בית השואבה.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |