מעמיד לסכך

שאלה

לכבוד הרב הר"הג אריאל שלי"טא בסוכה יש חיזוק לדפנות על
ידי קרש מצד אחד של הסוכה לצד השני, והקרש מחובר במסמרים
לדפנות. בנוסף, הקרש משמש כמעמיד לסכך. האם הקרש מקבל
טומאה ואסור להשתמש בו מצד מעמיד?

תשובה

הקרש אינו מקבל טומאה כיון שאינו חקוק ואין בו בית קיבול והמסמרים
הם מעמיד דמעמיד וע"כ מותר להעמיד את הסכך על ידו.(עי' שו"ע
או"ח תרכט, ז,ח, וביאור הלכה ריש סי' תרל).

הרב יעקב אריאל |