כשרות השיטה הכחלחלה למצוות ערבה - המשך

שאלה

כבר ידעתי שהחוקרים מיינו אותם לשתי קבוצות, ברם האם זהו הגדר ההלכתי? החוקרים מיינו את העטלף עם היונקים והתורה מיינה אותו עם העופות...
אין מסורת לשיטה הכחלחלה מסיבה פשוטה: היא לא היתה מצויה בעבר, היא הגיעה אלינו לאחרונה מאוסטרליה.
השאלה היא: האם סימני הערבה שנתנו חז"ל הם קבלה מסיני שכל שיש לו סימנים אלה נקרא "ערבה" על אפם וחמתם של החוקרים, או שרק נתנו סימנים להבדיל מן הצפצפה שהיתה המין היחיד שדומה לערבה המצוי בזמנם, אך היום שנתרבו המינים יש לעדכן את הסימנים?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

כתבתי בתשובתי שני דברים. א. זה לא אותה משפחה. ב. לא גדל על נחלים במיוחד. ואפילו אם בסעיף א', יש מקום לשאלת הגדרת המשפחות, וגם מבחינה הלכתית צורת הגידול קובעת. עיין רמב"ם הל' כלאים פ"ג ולדעתי גם הלכתית איננה במשפחת הערבות. אבל ברור שהיא לא שייכת בהגדרת ערבי נחל. על כן לא נראה שיש מקום לקחת שיטה כחלחלה כערבה. עיין במה שכתבתי על אקליפטוס שהיו שדימו זאת לערבה, אבל אקליפטוס נמצא בתנאי הסף של ערבי נחל וכן ממשפחת הערבות, ועל כך יש מקום לדון האם אפשר להרחיב ללא מסורת. אבל מין שלא עומד בתנאי סף של הערבה לא נראה שיש מקום לדון בה רק בגלל דמיון חלקי בעלים (גם העלים שונים בצורת הקשר והפטוטרת עם הענף).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |