הכנת הסוכה לישיבה בה בשמיני עצרת

שאלה

מי שצריך בגלל חוסר מקום לאכול בסוכה בשמיני עצרת מה צריך
לעשות?

 

 

 

 

תשובה

בשו"ע (או"ח סי' תרסו) מחלק בין א"י לחו"ל. בא"י אם רוצה לשבת
בסוכה בשמיני נראה כעובר על בל תוסיף, וע"כ צריך לפחות ד' על
ד' טפחים בסכך שיהיה ניכר שיושב בסוכה פסולה. בחו"ל שיושבים
בשמיני בסוכה, אם רוצה לשבת בתשיעי בסוכה צריך ג"כ לעשות
סימן בסוכה שאינו מתכוין לקיים בה מצוה. אולם אי אפשר לפחות את
הסוכה בשמיני מפני שהוא יו"ט וע"כ צריך להכניס אליה כלים שאין
מכניסים לסוכה ככלי בישול. וממילא צריך לומר שהפחיתה של הסכך
לבני א"י היא בשביעי בסיומו (שמא יצטרך לה ביום השביעי) ולא
בשמיני עצמו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |