הידור בארבעת המינים

שאלה

1.מי שיש ברשותו עץ אתרוג עד כמה הוא צריך להדר לקנות אתרוג
במידה ולא גדל לו אתרוג מהודר ?
2. ראיתי בספר "כשרות ארבעת המינים" (עמ' נ"ט) שיש מחלוקת
בין שו"ע הרב למשנ"ב האם עלים (בלעטלאך) המורגשים במישוש
היד דינם כחזזית- האם צריך להתאמץ להסירם

תשובה

1. אם אתרוגו פגום רצוי שיהדר, אולם אם אתרוגו נקי ובעל צורה נאה
והוא חביב עליו כיון שהוא עמל וטיפח אותו הוא יכול ליטלו בלא חשש.
2. איני יודע מהו המורגש במישוש, האמונים על בדיקת אתרוגים חשים
הן בבולטים והן בשאינם בולטים. ובדר"כ נתקבלה דעת המשנ"ב שהם
אינם חזזית ולא כדאי שתנסה להורידם מפני שהם יפסלו בחסר.

הרב יעקב אריאל |