דפנות לסוכה

שאלה

האם ניתן להשתמש בסוכה בדפנות שהן רק שתי או רק ערב, והאם
מותר שכל הדפנות תהיינה מורכבות כך?

תשובה

כתב במשנה ברורה (סי' תרל ס"ק ז): "יותר על טפח - במ"א
מבואר שמותר לעשות דפנות הסוכה בקנים שמעמידם פחות פחות מג"ט
רחוק זה מזה והוא בעושה כן ד' דפנות דהיינו קנים כזה מארבעה
רוחות אבל כשאין רוצה לעשות רק ג' דפנות בעינן שתי מחיצות
שסמוכות זה לזה ושלמות והשלישית בטפח". וע"כ רק אם ארבע
הדפנות בנויות שתי או ערב הסוכה כשרה.

הרב יעקב אריאל |