ברכת לישב בסוכה

שאלה

מתי מברכים לישב בסוכה ומה הדין אם יצא לשירותים לתפילה
בביכ"נ וכד'' לעין לחזור ולברך?

תשובה

פסק בשו"ע (או"ח תרלט, ח) שאין מברכים אלא בשעת אכילה. אבל
אם אין כוונתו לאכול, ועד שיאכל יצא שוב מהסוכה צריך לברך אף
ללא אכילה (מ"ב ס"ק מח). ואם יצא לעשיית צרכיו או להביא דבר
לסוכה אי"צ לברך שנית. ואם יצא לבית כנסת צריך לברך כשיכנס
שנית.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |