ארבעת המינים בשבת

שאלה

האם מותר להריח את האתרוג ואת ההדסים בשבת? ובכלל האם
מותר לטלטל אותם?

 

 

 

תשובה

מותר להריח אתרוג בשבת (מ"ב סי' תרנג ס"ק ב) אולם י"א שאין
לברך על אתרוג כיון שהוא נועד לאכילה ולא להריח בו (עי' או"ח
סי' רטז סי"ד ובמ"ב. אולם בימינו רוב האתרוגים אינם מיועדים
לאכילה). אבל הדס אין להריח בו כל שבעת ימי החג. ואתרוג לדעת
הבכורי יעקב אסור בטלטול בשבת (ועיין קיצור שו"ע קלז, ז).

הרב יעקב אריאל |