ארבעה מינים בירושלים

שאלה

האם בירושלים או בעיר העתיקה צריכים ארבעה מינים שכשרים
מהתורה גם השנה?

 

 

 

תשובה

במסכת סוכה (פ"ג מי"ב) נאמר: "בראשונה היה לולב ניטל במקדש
שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי
שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש". ובביכורי יעקב כתב
שלשיטת הרמב"ם שכל ירושלים היא בגדר מקדש חייבים מן התורה
וע"כ כל פסולי ארבעת המינים נוהגים בה מהתורה כל שבעת הימים.
אולם האחרונים (שו"ת דברי יציב או"ח סי' רעג, שו"ת ציץ אליעזר
ח"י סי' ב) חלקו עליו וכתבו שדין ירושלים כמו כל א"י, ווחייבים בה
בשאר הימים רק מדרבנן.

הרב יעקב אריאל |