ל"ג בעומר

שאלה

שלום,
אם ביום ל"ג לספירת העומר, אמר פלוני אלמוני משפט כמו:
אתה בא לל"ג בעומר?]אחרי בין הערביים[ האם אח"כ יכול להגיד
את הברכה?

 

 

 

תשובה

הבעיה אינה בין הערביים אלא בין השמשות היינו מן השקיעה ואילך.
ואם ענה בין הערביים לכל הדעות צריך לחזור ולספור בברכה. אבל
בין השמשות אכן ראוי להימנע מלהוציא את המילים לג בעומר לפני
הברכה. אפשר גם להתנות ולומר שכל פעם שאזכיר מלים אלו אין
כווונתי לצאת בהם ידי חובה. אך בדיעבד נראה שאין כאן כוונה
לצאת י"ח ספירת העומר, וע"כ אפילו מי שסובר שמצוות אינן צריכות
כוונה, שאלה ותשובה ממין זה היא כמו כוונה מפורשת שלא לצאת י"ח
באמירות אלו, ואין היא נחשבת ספירה, היינו לפרש בפה כמה ימים
עברו מאז קרבן העומר, אלא קוראים לאירוע על שם היום. ובעצם
כוונתו לשאול: האם אתה בא למדורה של ל"ג בעומר וכד'. וע"כ
צריך לחזור ולמנות בברכה. .

 

 

 

הרב יעקב אריאל |