גילוח לקראת ר"ח שחל בשבת

שאלה

האם נכון יהיה לומר שהשנה, שראש חודש חל בשבת, יהיה מותר
להתגלח למרות הספירה, וכדרבי המ"ב בסי' תצג בס"ק ה?

 

 

תשובה

יש לנהוג כדברי המשנ"ב ומי שנוהג להתגלח כל השנה יכול להתגלח
בערב שבת.

הרב יעקב אריאל |