הלל על ניצחונות ישראל

שאלה

שלום וברכה
ידוע שהציונות הדתית פוסקת כמו המהר"ם אלשקר והחתם סופר,
שגם בזמן הזה מצווה לציבור שנעשו לו ניסים לעשות יום טוב
לדורות, כמו שמצינו שעשו פורים טבריה, פורים פרנפורט, וכן
הרמב"ם קבע לו ולזרעו ימים טובים על ניסים שנעשו לו.
ושמצווה זאת היא מדאורייתא, כיוון שהיא נלמדת מקל וחומר (מגילה
יד,א - מה מגלות לגאולה אומרים שירה, ממיתה לחיים לא כל
שכן?) עיין קול מבשר סימן כא
אמנם מדובר דוקא על נס שנעשה מגלות לגאולה או ממיתה לחיים.
ולכן אומרים קובעים את יום העצמאות כיום טוב לדורות.

השאלה:
לפי זה מדוע לא עושים גם את שאר ימי נצחונותינו במלחמות ישראל
לימים טובים לדורות? הרי גם במלחמת ששת הימים ומלחמת יום
הכיפורים ואפילו במלחמת המפרץ ראינו ניסים שיש בהם הצלת כלל
ישראל ממיתה לחיים ממש!
וההצלה ממיתה לחיים במלחמות ישראל אולי גדולה מההצלה שנעשתה
ביום העצמאות, כיוון שביום העצמאות בקום המדינה רק החריף המצב
הבטחוני שלנו, ואילו בנצחונות ממש ניצלנו.

וכן למה לא אומרים הלל.
הרי כל הטעמים שלפי שיטת הציונות הדתית שייכים ביום העצמאות
(על פי גמרא מגילה יד,א), שייכים גם פה.
1.פסחים קיז: - נביאים תיקנו לישראל לומר הלל כל תשועה שנעשית
להם ועל צרה שנגאלים ממנה
ואין לך צרה גדולה יותר ממלחמות ישראל שנחתו עלינו בפתאומיות
וה' עשה לנו ניסים גלויים והושיע אותנו מאויבינו.
2.לפי הפוסקים שאומרים שצריך שהנס יהיה לכלל ישראל:
אותו דיון יש לגבי יום העצמאות. ואם אנחנו אומרים שיושבי ארץ
ישראל הם כלל ישראל אז הוא הדין פה.
ואם אנחנו אומרים שקיום מדינת ישראל מהווה הצלה לכלל יהודי
העולם אז גם כן אותו דבר פה. כי בזכות שניצחנו במלחמות
המשיכה להתקיים מדינת ישראל.
3.לפי הדעה במגילה יד,א שאומרים הלל רק על נס שבארץ
ישראל - זה בארץ ישראל
ובניגוד לפורים שבו לא אומרים הלל בגלל שיש קריאת מגילה במקום
או בגלל ש"אכתי עבדי אחשוורוש אנן" - כאן אין קריאת מגילה
במקום ואם לגבי יום העצמאות אמרנו שאנחנו לא נחשבים לעבדי
אחשוורוש הוא הדין כאן.

וגם מצינו במגילת תענית שהחשמונאים קבעו יום טוב על כל ניצחון
בפני עצמו! וגם אחרי חג חנוכה הוצרכו להילחם עוד עשרות שנים
וקבעו יום טוב על כל ניצחון.

בקיצור למה לא תיקנו ימים טובים לדורות עם אמירת הלל בברכה
על כל ניצחון במלחמות ישראל.
סליחה על אריכות השאלה.

תשובה

ראשית טעות בידך לגבי ניצחונותינו במלחמות האחרות, מלחמת השחרור
היתה הרבה יותר קשה מאשר כל ישראל ביחד כאשר נפלו יותר מאשר
במלחמות אחרות, אחוז הנופלים ביחס לכלל היהודים במדינת ישראל
היה גבוה בהרבה מאשר בכל המלחמות האחרות
כל המלחמות האחרות הן יוצאות מהקודמת והמשך שלהן, ולכן לא ראו
צורך לקבוע לדורות יום הודאה עליהן (פרט ליום ירושלים במלחמת ששת
הימים).

אך עיקרו של יוה"ע הוא על הקמת מדינת ישראל שהיא ההצלה
הגדולה והבטוחה ביותר ולכן היא נקבעה לדורות. אגב מלחמת השחרור
היתה קרוב לשנתיים ולא קבעו את יום הנצחון אלא את היום בו
הכריזו על הקמת המדינה.

 

הרב יעקב אריאל |