שאלות תשובות קצרות בענייני ט"ו בשבט

שאלה

שאלות תשובות קצרות בענייני ט"ו בשבט

 

תשובה

שאלה

בגינתנו גדל עץ לימון, והפירות הגדלים עליו הם לעתים משנות מעשר שונות. כיצד נהוג להפריש? לפי הרוב, לשים לב לכל פרי ופרי מתי חנט או פתרון אחר?

 

תשובה

שאלה זו מצויה גם בפירות אחרים: שסק, שקד ולפעמים אפרסק. היא מעשית בלימון כיוון שהלימון חונט ונותן פרי בכמה מחזורים בשנה; חלק מהלימונים חונטים לפני ט"ו בשבט וחלקם לאחריו. בעיה זו מתעוררת בדרך כלל כאשר יש כמות גדולה של לימונים, ואז קשה לזהות ולסמן את כל הלימונים שחנטו לפני ט"ו בשבט. המציאות הזו גורמת לשתי בעיות: א. כיוון שלא ידוע באיזו שנה חנטו הפירות, לא ידוע אם יש להפריש מעשר שני או מעשר עני (בשנים ב', ג' למשל). ב. אי אפשר להפריש משנה אחת על חברתה, וזו בעיה קשה עוד יותר.

מובן שיש לשים לב אילו פירות חנטו לפני ט"ו בשבט ואילו לאחריו, אך אם אין יודעים, הרמב"ם קובע שהולכים אחר הרוב (הל' מעשר פ"א הי"א), ולכן פירות שנה אחת בטלים בפירות השנה האחרת, ועיין באריכות במאמרנו (ספר התורה והארץ ח"ב, עמ' 327-340). והסכימו לכך הרה"ג שאול ישראלי והרה"ג שלמה מן ההר זצ"ל (עי"ש עמ' 320-326). כמו כן יש להפריש ולומר בנוסח ההפרשה: 'עוד תשע מאיות ... הרי הן מעשר שני, ואם הן חייבות במעשר עני, הרי הן מעשר עני'.

[הרב יואל פרידמן]

 

 

שאלה

האם דין פירות ההדר כדין שאר פירות האילן או שמא דינם כאתרוג?

 

תשובה

א. בפירות האילן שלב הגידול הקובע הוא חנטת הפרי והתאריך הקובע הוא ט"ו בשבט: פרי שחנט לפני ט"ו בשבט, משתייך לשנה הקודמת, ופרי שחנט לאחר ט"ו בשבט, משתייך לשנה זו.

ב. בירקות שלב הגידול הקובע הוא הלקיטה (קטיף) והתאריך הקובע הוא ראש השנה (א' בתשרי).

ג. האתרוג מיוחד בכך שהשלב הקובע בו הוא הלקיטה, אך התאריך הקובע בו הוא ט"ו בשבט.

ד. בשאר פירות ההדר יש מחלוקת הפוסקים אם דינם כאתרוג או כשאר פירות האילן (משפט כהן סי' נא; חזו"א שביעית, סי' ז ס"ק טז). אף שהעיקר לדינא, שהשלב הקובע בפירות ההדר הוא החנטה ככל פירות האילן, מכל מקום כדאי להפריש הן מעשר שני הן מעשר עני ולומר בנוסח ההפרשה: 'עוד תשע מאיות בצד התחתון של מה שברצוני לתקן הרי הן מעשר שני, ואם צריך להפריש מעשר עני - הרי הן מעשר עני'. והרב קוק זצ''ל נהג לומר נוסח זה בכל השנים בלי קשר לבעיית ההפרשה בפירות ההדר.

[הרב יהודה הלוי עמיחי]

 

 

שאלה

נאמר לי שכל הספקות בפירות הדר הם רק לאחר ט"ו בשבט מכיוון שאז מתחלפת שנה למעשרות באילן, ועד אז יש להפריש רק מעשר עני, הלא כן?

 

תשובה

אכן כן, הספק נובע מהשאלה אם פירות ההדר הם ככל הפירות, והשלב הקובע בהם הוא חנטה או שמא דינם כאתרוג והשלב הקובע בהם הוא לקיטה. ספק זה נוגע רק לשלבהקובע, אך בכל מקרההתאריךהקובע הוא ט"ו בשבט כמבואר ברמב"ם (הל' מע"ש פ"א ה"ה), ולכן לפני ט"ו בשבט יש להפריש מעשר עני בכל מקרה.

[הרב יואל פרידמן]

 

 

שאלה

בשדה חקלאי הגובל בכביש כניסה לכפר, הוועד רוצה לטעת עצים לאורך הכביש. האם לאשר נטיעת עצי נוי או שיש להעדיף עצי מאכל?

 

תשובה

כנראה שבנטיעת עצי פרי מצוות יישוב הארץ מתקיימת יותר, ובעניין זה עיין במאמריהם של הגר"ש גורן זצ"ל ויבדלח"א הגר"י אריאל שליט"א בספר 'התורה והארץ' (ח"ה, מעמ' 253 ואילך). אך למעשה נראה שאי אפשר לקבוע מסמרות, ואם הגורמים המוסמכים רואים לנכון לטעת עצי סרק, אין בכך מניעה.

[הרב יואל פרידמן]

רבני מכון התורה והארץ | טבת תשע"ג