סדר ט"ו בשבט

שאלה

 

א. האם ט"ו בשבט כתוב או רמוז בתנ``ך?

ב. האם בט``ו בשבט יש סדר של 4 כוסות יין?

תשובה

א. ט"ו בשבט רמוז בתורה כפי שמביאים תוס' בהקשר לקביעת החנטה כשלב הקובע את השנה באילנות. התוס' ראש השנה יד ע"ב ד"ה ולשביעית מציינים שלומדים מהפסוק הנאמר בערלה: 'ובשנה הרביעית… ובשנה החמישית…' – פעמים שברבעית ועדיין אסורה משום ערלה וזה כאשר הפירות נכנסו לשנה החמישית אך לפני ט"ו בשבט.

 

ב. לגבי שתיית 4 כוסות, אין כמובן פסול בשתיית 4 כוסות, אך כמובן אין זו מצווה ואין לומר את הנוסח אשר קדשנו במצוותיו וכדו'. אמנם לגבי עריכת סעודה ובה אכילת מיני פירות יש לכך מקורות מאוחרים מתקופת האר"י ז"ל, ראה ס' חמדת ימים מהד' הרב משה צוריאל, בני ברק תשס"ד (החלק העוסק בראש חודש וט"ו בשבט),  עמ' 523; בעניין סדר ט"ו בשבט ראה כמה מאמרים: אברהם יערי 'תולדות ראש השנה לאילן', מחניים סב (תש"ך) עמ' 24-15; הרב יגאל אריאל, 'תיקון הפירות באכילתם בט"ו בשבט, נטיעות הארץ, כפר דרום: מכון התורה והארץ, תשס"ד, עמ' 419-406; הרב ד"ר מאיר רפלד, 'ונוהגים האשכנזים להרבות בו [בט"ו בשבט] במיני פירות', נטיעות הארץ, שם עמ' 425-420.

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז