מקום הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבה

שאלה

נשאלתי, כיצד ידליקו הבחורים בישיבה נרות חנוכה, בחדר האוכל או בחדרי השינה?

תשובה

ושאלתי את הגרש"ז אוירבך זצ"ל ופסק שידליקו בחדרים בברכה. מיהו נסיוני למדני שקשה לסמוך על בחורים שידליקו בפנימיה מבלי שיגרמו לנזק ואולי אף לסכנת נפשות. ולמרות כל האזהרות והשמירות נמצאים בחורים המדליקים נקות על עץ, פלסטיק וחומר דליק אחר. ומכיוון שלענ"ד בחור המדליק במקום שעלול להזיק לא יוצא י"ח הדלקה (עיין מה שכתבנו בסימן צ"ו) לכן עדיף שידליקו בחדר האוכל, שם אפשר לשמור על כך שההדלקה תיעשה כהלכה. (וצ"ע מדוע לא ידליקו על פתח אולם הלימוד. שהרי שם עיקר מקומו של בן ישיבה, כי שם ביתו. ומה שמדליקין בתוך אולם הלימוד נר א' לכולם זהו מדין ביכנ"ס ואין יוצאים בו ידי חובה. ואם חדר האוכל נמצא באותו מבנה של אולם הלימוד, מסתבר שידליקו על הפתח הפונה לרה"ר.)

מתוך באהלה של תורה חלק ב' סימן ק"ב | אלות-תשרי תש"ע