מצוות יישוב הארץ ע''פ הרמב''ן

שאלה

שלום,
אני מעונינת בבקשה במקורות על מצוות יישוב הארץ ע"פ הרמב"ן,ואם יש גם מאמרים בנושא.
תודה רבה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד',

בדברי הרמבן במצוות יישוב הארץ כתבו הגר"ש ישראלי זצ"ל בארץ חמדה שער א, נועם טז עמ' נא שיטת הרמב"ן היא שיטת כל הפוסקים, עיין בספר מצוות יישוב הארץ להגרי"ז מינצברג, בחוברת מצוות ישוב הארץ בזמן הזה לרב אליעזר אפרסמון - חברון. בספר של הרב גלאט הי"ד עלה נעלה. ובקונטרס מצוות ישוב ארץ ישראל - ווילנא תרנח, ועיין בויואל משה תשכ"א עמ' קצח. ועוד מקורות באינצקלופדיה תלמודית ערך ארץ ישראל אות ג.

בברכת התורהוהארץ
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:44:23 AM