האם מותרת צביעת דירה בימי בין המצרים לפני תשעה באב?

שאלה

האם מותרת צביעת דירה בימי בין המצרים לפני תשעה באב?

תשובה


שלום

פסק השולחן ערוך (אורח חיים סימן תקנא סעיף ב): "מר"ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור וכיור, ובנטיעה של שמחה..."

דהיינו רק מר"ח אב יש להימנע בניה חדשה וציורים  (צביעת דירה). אך מי"ז בתמוז ועד ר"ח אב מותר.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב תמוז תשע"ו 8:47