מצות יישוב הארץ

שאלה

שלום לכבוד הרב. האם יש עוד דעה, חוץ מזו של הרמב"ן, לפיה
ישוב הארץ הוא מצוות עשה מדאורייתא? תודה רבה וחג שמח.

תשובה

ישנן דעות אחרות כמו דעת בעל מגילת אסתר אולם הסברו בדעת
הרמב"ם מוקשה ונדחה ע"י הבאים אחריו. , אולם חזקים עלינו דברי
הפתחי תשובה (אה"ע סי' עה ס"ק ו) "וא"כ כל הזמנים שוים לקיום
מצוה זו וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו שכופין
האשה שתעלה עמו". וא"כ רוב ככל הראשונים סוברים שהמצוה
מדאוריתא בזה"ז. וגם הרמב"ם שלא הזכיר זאת בסה"מ הרי הזכיר
את הפעולות ההלכתיות הנובעות ממצוה זו עיין הל' מלכים פ"ה. כמו"כ
הוא קבע את יום עלותו ארצה כיו"ט לדורות למשפחתו.

 

הרב יעקב אריאל |