קדושת כיבוש זמנינו

שאלה

לרב יהודה עמיחי שליט"א

הרב כתב בנושא "קדושה שלישית בימינו":
שאלה:
האם אנו פוסקים שיש קדושה שלישית (כציץ אליעזר חלק י’)?

תשובה:
הדבר הוא ספק שהרי נראה שלצורך קדושה שלישית צריך פעולת קידוש כמבואר ברדב"ז תרומות פ"א, ועל כן אין להכריע שיש קדושה שלישית בזה"ז. ועיין עוד בדברי הגר"ש ישראלי זצ"ל (חוות בנימין).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

מספר שאלות על דברי הרב:
א) נראה שהוחלפו לרב השיטות שכן כמבואר בארץ חמדה שער ג’ סימן י"ג הרדב"ז סובר שאין צורך בהקדשה בפה כשיש קידוש ואילו בדעת הכ"מ הבין הרב ישראלי שתלוי בקדושת ערי החומה.

ב) גם בעצם דבריו של הרב ישראלי בדעת הכ"מ, אני הקטן לא הבנתי מנין לו שהכיבוש לא מקדש בפני עצמו אלא שגם בערי החומה יש כח לקדש קדושת חזקה אך קדושת כיבוש אינה תלויה בה אלא מקדשת בפני עצמה והוקשה לכ"מ שגם בבית ראשון קידשו ערי חומה מלבד הקידוש.

ג) קצת נראה מדברי הרב ישראלי שנוטה להכריע כרדב"ז.

ד) אולי כוונת הרב היתה שזה ספק כיוון שבסיכום הסימן כתב הרב ישראלי "ועדיין כל זה צ"ע"?

תשובה

עיין רדב"ז תרומות פ"א ה"ה, שם מבואר שהיה קידוש פה, ואילו בימינו אין ולא היה קידוש פה. לדעת הרדב"ז צריך קידוש פה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |