קדושה ראשונה ושניה

שאלה

1. האם יש משמעות לקדושה שלשית שהחלה לפני כמאה שנה ?
לפי זה מקומות שלא התקדשו בקדושה שניה (כמו אילת) תחול בהם
קדושה שלישית לעיין מצוות התלויות בארץ ?
2. מדוע לפי הראב"ד אין קדושה במקום המקדש כשהוא חרב והרי
המקום התקדש גם בקדושה שניה בימי עזרא וקדושה שניה קידשה לעת"ל?

תשובה

1. להלכה אנו פוסקים שקדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא
וע"כ אם נשלמו יתר התנאים חייבים במצוות מן התורה . באשר
לכיבוש והתישבות בימינו.קידוש בחזקה מחייב מעשה בי"ד של קידוש
בפה ע"י בי"ד הגדול. וגםכיבוש צבאי ייתכן שצריך קדוש ע"י בי"ד
(מחלוקת הרדב"ז והכס"מ) ולפחות יש צורך בהסכמה לחלות הקידוש

2.אלה שני סוגים שונים של קדושות, קדושת השכינה במקדש וקדושת
המצוות בארץ ישראל.
הראב"ד (הל' בה"ב פ" הי"ד) וזאת במפורש: "ולא עוד אלא שאני
אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר
אלא לשאר א"י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא
שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד
י"י לעולם כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו
כרת". ולכן לא קדשו עולמית.

 

 

הרב יעקב אריאל |