קדושה שלישית בימינו

שאלה

האם אנו פוסקים שיש קדושה שלישית (כציץ אליעזר חלק י’)?

תשובה

הדבר הוא ספק שהרי נראה שלצורך קדושה שלישית צריך פעולת קידוש כמבואר ברדב"ז תרומות פ"א, ועל כן אין להכריע שיש קדושה שלישית בזה"ז. ועיין עוד בדברי הגר"ש ישראלי זצ"ל (חוות בנימין).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |