גבולות הארץ

שאלה

בפרשת "לך לך" בברית בין הבתרים מבטיח הקב"ה לאברהם את
שזרעו יירש את הארץ פרק טז פס'' יח:.."מנהר מצרים עד הנהר
הגדול נהר פרת". ובפרשת "מסעי" בתאור גבולות הארץ וירושתה
מתוארת רק א"י מעבר הירדן המערבי(בחלוקה לתשע וחצי השבטים).

א. האם ארצותיהם של סיחון ועוג נכללת בהבטחת הארץ לאברהם?
ב.לולי בקשתם של שנים וחצי השבטים, לא היו יורשים בנ"י את
עבר הירדן המזרחי?
ג.מדוע בנ"י לא יורשים את הארץ כפי שהוטחה לאברהם
אבינו(עד הנהר הגדול,נהר פרת)?

 

 

 

 

תשובה

אפתח בתשובה לשאלתך האחרונה חז"ל מבחינים בין הארץ שהובטחה
לאבות הכוללת עשרה עממים, ואילו הארץ שניתנה לישראל בכיבוש
הארץ היא ארץ שבעה עממים, ורק לעת"ל נקבל גם את ארץ
הקיני הקניזי והקדמוני דהיינו עד הפרת.
ארצות סיחון ועוג הן בגבול ההבטחה אולם הן היו כלולות בקיני קניזי
וקדמוני דהינו אדום עמון ומואכ אולם העברתן לידי סיחון מלך האמורי
ועוג מלך הבשן שאינן מעומון וןמואב איפשרה לנו לקחתן מהם. עם זאת
הן לא היו מיועדות להתנחלות מידית בשלב הראשון אלא בשלב מאוחר
יותר, מכמה סיבות והעיקרית שבהן שהעבר המערבי קדוש יותר ורק בו
אפשר לבנות את את המקדש . עי' רמב"ן עה"ת במדבר כא, כא;
ודברים ב, כט שרק לאחר התבססות השבטים בחלק המערבי הם
יתפשטו מזרחה ויקבלו חלק אף שם (כשם בני גד וראובן התפשטו
מזרחה כמתואר בדה"י). וכן משה סרב בתחילה להענות לבקשת גד
וראובן כי טרם הגיע הזמןאך מכיחון שסוףסוף היה המקוםמיועד
להתנחלות בשלב מאוחר יותר נאות משה לבקשתם לאחר שימלאו את
תנאם.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |