גבולות הארץ בימינו

שאלה

האם מדברי הרמב"ם כי "ארץ ישראל האמורה בכל מקום בתורה היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל " (תרומות א, ב) ניתן להסיק כי מה שמדינת ישראל כבשה (כולל הערבה) הוא ארץ ישראל לכל דבר ובפרט לשמיטה, אם התשובה היא כן האם באוצר הארץ משתמשים בפרות אלו?

תשובה

שאלת כיבושי ימינו היא קשה ביותר, עיין ארץ חמדה א עמ' קלה, חוות בנימין ח"א עמ' לב. ועיין בכרם ציון תרומות הקדמת הציץ אליעזר. ובגלל הספק אוצר הארץ קבע שיש לעשות גם היתר מכירה במקומות אלו המסופקים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |