עזיבה מהארץ

שאלה

שלום,
רציתי לדעת האם יש איסור לעזוב את הארץ אם זה לא לסיבה מיוחדת.ואיפה מוזכר בתנ"ך העניין?
אם יש איסור לעזוב את הארץ, אז למה?

תשובה

שלום לך ולבני ביתך

יש איסור מוחלט לעזוב את הארץ כפי שהביא הרמב"ם (הל' מלכים פ"ה ה"ט):
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שוה דינר חטין בשני דינרין, במה דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר, אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פרוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו ריוח, ואף על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום.
כמו כן יש שני הסברים מרכזיים בשאלה זו, א. קדושתה של ארץ ישראל. ב. מצוות המיוחדות בארץ.

ואתה שלום וכל אשר לך שלום.

יהודה הלוי עמיח
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:58:34 AM