מצוות התלויות בארץ...

שאלה

לכבוד!

כיצד אנו מתיימרים היום להבין את המצוות התלויות בארץ?

שהרי כתבו התוס' (כתובות קי: ד"ה הוא אומר) בשם רבינו חיים הכהן :

"אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים. והיה אומר רבינו חיים הכהן דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם".

יש להבחין שהמרדכי פסק את זה להלכה, וכן "הדרכי משה" לרמ"א על הטור להלכה.

זו דעת התוס' ואחרים שפסקו כן להלכה, ומה שכתבו התוס' בבבא קמא (פ. ד"ה אומר) הנה כבר כתב על זה הגאון רי"פ בלס"מ והויואל משה עיי"ש.

א"כ , כיצד אנו בקיאים במצוות התלויות בארץ?
האם אנו גדולים מבעלי התוס'?

יהודה.

תשובה

בס"ד
א. אין זה נוגע להבנת המצוות התלויות בארץ אלא לשאלה אם חייבים במצוות יישוב ארץ ישראל. לכן מי שגר בארץ ישראל בוודאי חייב במצוות התלויות בארץ, ולא נחלקו על זה מעולם.
ב. ראה מהמרי"ט (כתובות שם) שתלמיד טועה כתבו.
ג. הרמב"ן השגה ד' ס' המצוות לרמב"ם, שחייבים במצוות יישוב ארץ ישראל בכל הדורות.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:13:48 AM