כיבוש הארץ בזמן הזה

שאלה

לכבוד הרב,
ידוע שאחד מ"עיקרי האמונה" של הציונות הדתית הוא דברי הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות מצוות עשה ד, הקובע שיש מצווה לכבוש ו/או לרשת את ארץ ישראל בכל הזמנים. דבר זה הניע רבים לראות בעצם התנועה הציונית מצווה מדאורייתא.

אלא ש:
1.אלה דברי הרמב"ן, והרמב"ם לא פסק כך למעשה, ונדיר שפוסקים כרמב"ן נגד הרמב"ם.
הגם שרבו הביאורים מדוע הרמב"ם השמיט מצווה זאת, עדיין לא ניתן להוכיח שלדעת הרמב"ם יש מצוות ירושת הארץ בזמן הגלות

2.גם על פי הרמב"ן, בהתאם לדבריו במצווה אחרת, על מנת לצאת למלחמה חייבים מלך,אורים ותומים וסנהדרין..כזכור לי הוא כתב שזאת מצווה ממש ומחמיר אפילו יותר מהרמב"ם בכך.

לאור 2 הנסיבות הנ"ל, מנלן שעצם התנועה הציונית והשותפות לפעילות להקמת מדינה עצמאית בארץ ישראל היו מצווה מדאורייתא?

(אמנם אין חולק על כך שלקיומה של מדינה חשיבות עצומה, אלא השאלה היא האם אכן התנועה הציונית היוותה גם קיום של מצווה מדאורייתא או לא)

תשובה

1. עי' כתשובה לשאלה בספרי באהלה של תורה ח"ד סי' א-ד.
2. איני יודע היכן כתב כך הרמב"ן. ומדבריו בסה"מ לא משמע כן.

הרב יעקב אריאל |