זכות אבות

שאלה

"שלושה דברים ניתנו על תנאי: ארץ ישראל, בית המקדש, ומלכות בית דוד" (מכילתא)
הרמב"ן באחד הפירושים לא זוכר בדיוק איפה טוען שנסתיימה זכות אבות.

ושמואל אמר:"תמה זכות אבות" ורבי יוחנן אמר :"תחון זכות אבות" [שבת נ"ה עמוד א']
בתוספות במקום מפרשים כמה פירושים, ובכמה מהם מפורש שתמה זכות אבות על ארץ ישראל.

במדרש רבה בחוקותי על "עד מתי זכות אבות"

בכל המקורות הללו כתוב שנגמרה זכות אבות על א"י...

אם כך למה ארץ ישראל קדושה?
מאיפה לנו?
למה אנחנו ממשיכים להתיישב בכל הישובים המסוכנים האלה אם לא בשביל התורה?
למה לנו כל הצרות האלו?

תשובה

בס"ד

לאבף יעקב
שלום

ראשית קדושתה של ארץ ישראל אינה נובעת מזכות אבות אלא מהעובדה שהקב"ה בחר את ארץ ישראל כדי שעם ישראל ימלא יעודו שם וראה באריכות שדברי הרב קוק זצ"ל במבוא לשבת הארץ פרק טו על קדושתה העצמית של ארץ ישראל . בנוסף ראה את דברי התוס' בשם רבינו תם שאף שזכות אבות תה ברית אבות לא תמה בשבת דף נה ע"א ד"ה ד"ה ושמואל אמר

בכל טוב ובברכת שנה טובה,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:26:43 PM