הפרשת תרומות ומעשרות

שאלה

שלום רב!

אבקשכם לומר לי מהם דיני הפרשת תרומות ומעשרות מדאורייתא בלבד (רק לפי המצוות הכתובות בתורה ולא לפי הפרשנויות השונות מדרבנן).

היכן אוכל למצוא את המצווה במקורות?

שיר :-)

תשובה

בס"ד

שלום רב,

הפסוקים לגבי הפרשת תרומות ומעשרות:

תרומה גדולה
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... ראשית דגנך תירשך ויצהרך... תתן לו... כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם ה' הוא ובניו כל הימים
(דברים יח, ג-ד)

מעשר ראשון
ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד
(במדבר יח, כא)

תרומת מעשר
ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר... והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר... ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן
(במדבר יח, כו-כח)

מעשר שני
עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים
(דברים יד, כב-כג)

מעשר עני
מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך. ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו...
(דברים יד, כח-כט)

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 12:32:59 PM