בהמה דקה

שאלה

האם האיסור של גידול עיזים בארץ תקיף לימנו כשהם נמצאים סגורים בתוך חצרי
תודה רבה ומועדים לשמחה

תשובה

שלום לך

בדבר שאלתך אודות גידול עיזים בימינו כאשר מגדלים במקום סגור, שאלה זו נדונה בין אחרוני זמנינו, כאשר דעת הגר"ש ישראלי זצ"ל (עמוד הימיני עמ' רנ) להתיר גידול בהמה דקה בא"י כאשר אין מציאות של נזק וגזל לאחרים, ולטובת היישוב, הרי זה מותר, וביחוד לאחר שהדבר הותר כבר קודם לכן, ואילו שיטת הראשל"צ הגרע"י שליט"א (יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ז) היא שחזר האיסור למקומו ואסור לגדל בזמנינו בארץ ישראל בהמה דקה.
לגבי גידול בבית מלשון הרמב"ם (נזקי ממון פ"ה ה"ב) נראה שהדבר אסור אלא לצורך שחיטה ושמחה ולזמן של ל' יום, אולם מדברי הרמ"ע מפאנו (סי' פה ד"ה שנית) נראה שאפשר להקל בגידול בתוך בית ואין חשש אלא לאנשי מעלה בכך.
מכיוון שכך הרי ספק אם אסור בימינו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, וכמו כן האם הדבר אסור אפילו בבית וכשאין כל חשש שהבהמה תצא למרעה בשדות, ועל כן יש מקום להקל כאשר זוהיא פרנסת האדם, ובאדם חשוב יש להחמיר אפילו במקום סגור.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 11:37:50 AM