אמונה והלכה

חידושי תורה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, 1.האם צריך לברך ברכת התורה על חידושי תורה? כי אולי ישפירכא על החידוש ואז הברכה לבטלה2.במידה וחכם בדור מאוחר מחדש חידוש בהלכה שלא היה ידועלדורות שלפניו. האם בעצם כל הדורות שלפניו שלא ידעו אתהחידוש הזה עשו עבירה?ואם מדובר למשל על איסור מיתה האם הם יהיו חייבים להביא קרבןחטאת?       …

פתיחת/ סגירת שמשיה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסגור ולפתוח בשבת שמשיה העומדת במרפסת בתוך בסיס קבוע?

מעשה אליהו בהר הכרמל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,ידועה המחלוקת האם מה שעשה אליהו הנביא בהר הכרמל זה עלפי הדיבור או שעשה בתורת בית דין.למאן דאמר שאליהו הנביא עשה על פי דעת עצמו, או על פי ביתדין, איך יסבירו את הגמרא ביבמות צ,ב שמקשרת את הפסוק "אליותשמעון" למעשה אליהו בהר הכרמל?

פדיון בן ע"י הסבא רבא

הרב יעקב אריאל
האם סבא רבא של התינוק יכול לערוך לנינו פדיון הבן?-הסבא רבא (אבי הסבתא) הוא כהן.

קניה ממחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות חפץ ביום חול מחנות הפתוחה בשבת? והאם מותרלהיכנס ביום חול לאתר טיולים הפתוח בשבת?

מנהג עוקר הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ישנו כלל בהוראה שעדיין לא הצלחתי להבין את עומקו וטעמו.והוא "מנהג עוקר הלכה" (אין הכוונה שעוקר הלכה ממש, אלא אםלמשל ציבור נהגו כדעה שאין הלכה כמותה אפילו היא דעת יחיד)ולא זכיתי להבין מה כוחו של מנהג להכריע הלכה.הרי ההלכה נקבעת על פי העיון והסברא. ויש כללים להכרעהבמחלוקת. במחלוקת של 2 ח…

שמוש במילים לועזיות

הרב יעקב אריאל
במאמרים שונים של הרב שזכיתי לקרוא אני רואה שהרב משתמשבמילים לועזיות. אשמח לשמוע התיחסות הרב לטוענים שיש להמנע מכך.

קביעת מזוזה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. עברנו דירה לפני כשבועיים, עד מתי מותר לנו לשהות בדירה ללאמזוזה - האם ההלכה של 30 יום נוהגת בכל מקום בארץ ? עזבתי דירה שכורה ובה היתה מזוזה שלי , בעל הבית ביקש ממנילהוריד את המזוזה כי הוא (איש יר"ש) יקבע מזוזה אחרת תחתיה -האם אכן נהגתי נכון כאשר הוצאתי את המזוזה?? - ראיתי בשו"תכאן שהיו מק…

ספר תורה שאינו מוגה

הרב יעקב אריאל
מהו ספר שאינו מוגה, עד מתי מותר להשהותו בבית כנסת. האם כריכת החגורה מבחוץ מתירה השהייתו יותר זמן?

ייחוס לזרע בית דוד

הרב יעקב אריאל
שלוםבמידה וידוע על צדיק או גדול בישראל שיש לו יחוס ברור לזרע דוד, (כגון המהר"ל מפראג,אור החיים הקדוש ונשיאי החסידות) האם זה מקנה לו יחס הלכתי מיוחד?האם יש חיוב למנותו למלך?

קביעת מזוזה בבית

הרב יעקב אריאל
שאלתי את הרב לגבי מזוזה, והתשובה היא לקבוע את המזוזהביום הכניסה לבית. לדאבוני טרם עשיתי זאת מאחר והכרתי אתההלכה לגבי 30 יום בארץ - מה לעשות כעת ?? האם לקבוע עםברכה ? האם יש הקפדה באיזה שעה משעות היום לקבוע אותה ?

קביעת מזוזה - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.בהמשך לשאלה בנושא זה : האם אי קביעת המזוזה בפתח הבית ביום הכניסה - ניתן לתיקון?

קביעת מזוזה - המשך2

הרב יעקב אריאל
האם אוכל לקבוע הערב את המזוזה בכניסה לבית? ולדחות למועדמאוחר יותר את הקביעה בשאר דלתות החדרים. כיוון שכך האםלברך פעמיים היום על המזוזה בפתח הבית ובעוד כשבוע ימים עלקביעת המזוזות בשאר חדריי הבית?

פולמוס הב"י והמבי"ט

הרב יעקב אריאל
שלוםאם מרן רבי יוסף קארו היה מרא דאתרא של א"י, כיצד יכלהמבי"ט לחלוק עליו בדיני שביעית ולהורות נגדו? (בפולמוס הידוע אם יש קדושת שביעית בפירות נכרי)

קניית בגדים לתינוק לפני הלידה

הרב יעקב אריאל
שמעתי שאסור לקנות דברים (בגדים) לתינוק לפני שנולד בגללשזה יכול להביא לפגם או עין הרע. האם זה נכון או יש לזה בסיס?

השתמשות ברוח הקודש

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!שאלתי את הרב בע"פ, ואינני בטוח שהסברתי את עצמי נכון,ולכןאני שואל שוב,האם רב "בעל רוח הקודש"(לא חאפר ורמאי ח"ו) אשר עינינו ראו,שאמר לאנשים עפ"י "רוח הקודש"שיבדקו את התפלין שלהם, כי הםפסולים, ואכן כך היה.האם מותר\כדאי להשתמש ב"בכוחות אלו" לנושא זה, או לא?תודה רבה

סלקל חשמלי בשבת

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!מה דינו בשבת של כסא ("סלקל")של תינוק,אשר מוציה בו מערכתתזוזה(רטט)שבמידה וההורה רוצה יכול הוא להפעיל מתג אשר יגרוםלרטט שמופעל ע"י בטריה חשמלית.מה דינו בשבת כאשר הוא פועל וכאשר לא?מהי מידת האפשרותלשימוש בו?.כמו"כ , במידה והכיסא לא פעל,ובמהלכה של השבת הופעלבטעות -מותר הנחת התינור ב…

כללי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
האם זה נכון שכשהנושאי כלים של הרמב`ם לא משיגים עליו אז זהאומר שהם מסכימים איתו?האם כלל זה מוסכם על כולם?

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,האם הכלל "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" הוא סגולה או הבטחה מוחלטת?כלומר האם יכולה להיות מציאות שצדיק אמת גזר משהו והקב"ה לאקיים דברו? או שצדיק יגזור משהו והחטא יגרום לבטלו?

בר מצווה במנחה

הרב יעקב אריאל
שלום. האם יש בעיה (ספרדים/אשכנזים) להשתתף בטקס בר מצווהבו תהיה קריאת תורה (של שני/חמישי) בתפילת מנחה? תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא