אמונה והלכה

ביאור הברכה הראשונה של תפילת עמידה

הרב יעקב אריאל
בעזהי"ת בברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה אומרים "האל הגדולהגיבור והנורא" זה שלושה צדדים של התגלות אלוקית בעולםהגדול-הוא ביטוי להתגלות במידת החסד. הגבור-מידת הדין. ולאהצלחתי להבין מזה 'הנורא'.אשמח לתשובה. תודה רבה!!! אתה עושה עבודת קודש!!!

ביאור הדיון בין אבנר לדואג לגבי דוד

הרב יעקב אריאל
שלום לרב. הגמרא ביבמות מביאה את טענת דואג שדוד פסולמלבוא בקהל כי נולד מרות המואביה, ואבנר עונה לו "מואבי ולאמואבית". לכאורה קשה, הרי גם אם אין את הדרשה, יוצא דודכשר, שהרי גם אם ישי גוי, נכרי הבא על בת ישראל הולד כשר!תודה ובברכת יגדיל תורה ויאדיר!

בישול בשבת ע"י שירות ההסעדה בעבודה

הרב יעקב אריאל
לרב שליט"א שלום וברכה,במפעל בו אני עובד (אינטל אלקטרוניקה בקרית גת) נתברר ליבשיחה עם משגיח הכשרות של שירות ההסעדה, כי לצערנו ישמשמרת עבודה במפעל בשבת, שבה מוגשות ארוחות שהוכנו לפנישבת אך מחוממות בתנור בשבת ע"י יהודי.שאלה: האם האוכל שמבושל בתנור זה בימי החול נאסר?

עובדי המלון המחללים שבת עבורנו

הרב יעקב אריאל
שלום רב, התארחתי במלון (כשר, בישראל) לשבת בר-מצוה של קרובים,ושמתי לב כי עבור הארוחות העובדים (הלא יהודים) מביאים כליחימום חשמליים לחדר האוכל (לשמירה על חום המזון שיוגשלאורחים), מחברים אותם לחשמל, מנתקים אותם בסוף הארוחהולוקחים חזרה.נדמה לי שבין הנהנים מהמזון המחומם במכשירים החשמליים היו גםעובדים לא…

גאווה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום!לפני מספר שנים חברתי העניקה לי שי מיוחד ליום הולדתי.על בריסטול ענק היא ציירה פרח שהושקע בו מאמץ והרבהיצירתיות שהיווה כרקע למילים :"יום הולדתך הוא היום שבו החליטהקב"ה שאין העולם יכול להסתדר בלעדיך..."את המתנה החביבההזו החלטתי למסגר (במקום שזה יזרק איפשהוא כאבן שאין לההופכין) ותליתי…

חידושים לפי תורת האר"י

הרב יעקב אריאל
מדוע הכלל "בל תוסיף" ו"אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה"לא חל על תורת האר"י? הרי אין לנו אלא מה שניתן למשה בסיני. משה קיבל בהר סיני אתכל התורה שבכתב ובע"פ.והתורה נמסרה בריש גלי מבית דין שבכל דור לבית דין שאחריו.ככה עד ימות רב אשי ורבינא.ובתלמוד כלולה כל התורה שבע"פ שכוללת הלכה למשהמסיני,פירושים מקובלים,…

צמיד ברגל

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשים צמיד ברגל?

היעב"ץ ורבי יהונתן אייבשיץ

הרב יעקב אריאל
למעכ"ת שליט"א השלום והברכה!מזה מאות שנים, ידועה המחלוקת בין חכמי ישראל ובראשם היעב"ץ,על רבי יהונתן אייבשיץ. האם כיוון שהגר"א 'טיהר' את שמו הטוב איןכל חשש חלילה מללמוד בספריו? הרי רבים וטובים הוגים ב'יערותדבש', 'כרתי ופלתי', וכו'. שמעתי שכל מיני 'מחקרים' המצביעים עלקמיעות שכתב ר' יהונתן שנפתחו, ונתגל…

אין הלכה כתלמיד במקום הרב

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב האם הכלל "אין הלכה כתלמיד במקום הרב" שאומר שתלמיד ורבושחולקים הלכה כרב (רק אם נשאו ונתנו והרב לא קריבל את דבריהתלמיד, אבל אם לא אז הלכה כבתראי) , הוא מחייב גם אתהתלמיד או שהוא נוגע רק להכרעת ההלכה לכלל הציבור? כגון אם תלמיד שהגיע להוראה נשא ונתן עם רבו ולא השתכנעמדבריו, האם הוא חייב…

כהן בקורס בו ינותח מוח

הרב יעקב אריאל
הנני כהן וגם סטודנט באוניברסיטה במסלול "מדעי המוח". כחלקמהמסלול אני נדרש לקחת קורס שבו אנכח בכיתה בה ינותח מוחאנושי (ככל הנראה של יהודי שתרם את איבריו). הקורס יתקייםבחדר בו יהיו איברי אדם. רציתי לדעת האם מותר לי להשתתףבקורס זה, והאם מותר לי להשתתף באופן פעיל בניתוח (דרך כפפהולא במגע ישיר). ניסיתי לק…

כניסה לבנין עם תאורה אוטומטית בשבת

הרב יעקב אריאל
כיצד לנהוג בחוץ לארץ בשבת כאשר תאורת המדרגות נדלקתאוטומאטי בשעה שנכנסים לבנין

תפילין בפסוקי דזמרא

הרב יעקב אריאל
מה הדין לגבי אדם שחלץ תפילין לצורך יציאה לשירותים בעת פסוקידזמרא. האם כשמניחם שנית יכול לברך? ומה הדין כשחלץ בברכות ק"ש?

מעשה שבת

הרב יעקב אריאל
שלום רב!אני מצטער מראש על אורך השאלה. אני מאוד מאוד מבקש מהרבאם יוכל לענות על שאלתי. זו שאלה שמטרידה אותי כבר שניםלמרות שהיא לכאורה מאוד קטנה ופשוטה.לפני הרבה שנים (7-6) בליל שבת אחד היה קצר חשמלי בבית.אבא שלי אמר שאי אפשר להמשיך כך את השבת אז הוא הרים אתאחותי הקטנה כדי שתרים את המפסק. כיון שהיא הית…

תחילת עמידה באמצע אשרי במנחה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.מי שלא סיים לומר אשרי במנחה עד שהש"ץ החל לומר קדיש,האם ישלים לאחר הקדיש את אשרי או שיתחיל עם הציבור שמונ"ע?(האם יש הבדל אם נשאר לי שני פסוקים בשביל לסיים או חמש עשרה?)ב. כיוצ"ב, אם הגעתי למניין שכבר נמצא בשמונ"ע ,ואני רואהשעבר זמן קצר מאז שהתחילו (כגון שאני רואה מישהו כורע במגןאברהם) האם…

קדיש בסוף תפילת שמונ"ע

הרב יעקב אריאל
א.לעיתים קורה שאני מסיים שמונ"ע לגמרי, כולל ה"יהיו לרצון"השני, ומתחיל קדיש בביכנ"ס.אפשרות אחת - לענות לקדיש ורק לאחר מכן לפסועאפשרות שנייה - לפסוע, ובכך לפספס שני אמנים ראשונים מצדאחד, אולם לענות לקדיש כשאין שכינה מולי מצד שני. מה לעשות?ב. במקרה שפסעתי ואמרתי "עושה שלום..: וכו' ומיד עניתילקדיש, האם…

קדושה באמצע תפילת עמידה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.כאשר אני מפסיק באמצע שמונ"ע כדי לשמוע קדושה, ועוד לאסיימתי את הברכה שבה אני נמצא,האם אני רשאי או צריך לסיימה כשהציבור עוד לא הגיע ל"קדוש.."? (שהרי מה שאומרים לפני כן הוא הקדמה)ב. האם כשאני רואה שלא אספיק לסיים ברכה (בשמונ"ע) עדשיגיעו לקדושה (או ברכת כהנים) לחכות ולא להתחילה?

תנור ותבניות שבישלו בהם בשבת

הרב יעקב אריאל
לרב שליט"א שלום וברכה,במפעל בו אני עובד התעורר חשד כי מחממים אוכל באיסור בשבת.מדובר באוכל (כשר) לח מבושל כל צורכו מע"ש שהצטנן. נודעלי כי תבניות האוכל מוכנסות ע"י יהודי לתנור קומבי-סטימר תעשייתיבשבת, אשר מחמם את האוכל לטמפרטורה גבוהה (רתיחה).תנור זה מופעל באיסור ע"י יהודי בשבת, לא בעזרת שעון שבת. אין…

ברכה על בייגל

הרב יעקב אריאל
שמעתי דעות שונות מאנשים לגבי ברכה על כעכים שתחילה מבשליםבמים רותחים כ--2 דקות ואח"כ אופים. אני רוצה לציין שאחריהבשול הכעך (בייגל) עדיין לא ראוי לאכילה. שאלתי היא האםצריך ליטול ידיים ולברך המוציא או שהברכה היא מזונות.בשורות טובות

גדול הדור

הרב יעקב אריאל
בשו"ת תרומת הדשן סימן קלח פסק להלכה שגדול הדור דינו כרבוהמובהק של כולם וגם של מי שלא למד ממנו כלום.ותשובה זאת נפסקה בשו"ע או"ח תעב,ה וגם יו"ד רמד,י. 1.אם כך, הרי אסור לתלמיד לקבוע את עצמו להוראה ולהורותהלכה אפילו בכל העולם ללא קבלת רשות מרבו. ואם יש לו כמהרבנים מובהקים, כתבו הפוסקים שיטול רשות מכול…

עיקור כלבה כתנאי לאימוצה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב,להלן אי מייל ששלחתי לד"ר דגנית בן דב, הממונה בשירותיםהוטרינריים במשרד החקלאות ואודה מאוד על כל עזרה מכב' הרב בנידון. האם עמותה רשאית לדרוש עיקור גורה כתנאי לאימוצה למרותשעיקור בגיל כה צעיר אינו מומלץ ועלול להסב בעיות בריאותיות? האם אין בכך צער בעלי חיים המבוצע בידי אותן עמותות המתיימרו…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא