אמונה והלכה

ברכה על לחוח

הרב יהודה הלוי עמיחי
איזו ברכה מברכים על לחוח?

עיקור בהמות בחווה חקלאית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני שואל בשם חבר שלי שברשותו מספר סוסים. לצורך מניעת אלימות בין הסוסים הזכרים, נהוג לעקר את הסוסים. הדבר מקובל גם בחוות לגידול בקר בהם מעקרים את השוורים. האם קיימת אפשרות לבצע את העיקור בלי לעבור על דין תורה? לדוגמא מכירת הבהמות לגוי וקנייתם מחדש לאחר ביצוע העיקור וכד’?

ברכת לבבות דקלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה מברכים על לבבות דקלים? האם זה ה"עץ", "אדמה" או "שהכל"?

מחלוקת בין הקבלה להלכה

הרב יעקב אריאל
שלוםהאם שהקבלה חולקת על ההלכה בעל נפש צריך לחוש לדבריהמקובלים גם שהתלמוד מקל?

מחלוקת בין הקבלה להלכה - 2

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,הרב כתב שכשיש מח' בין הקבלה להלכה הליכה על פי הקבלההיא מדת חסידות בלבד, ומי שמחמיר יכול לעשות זאת בצנעאובלבד שידע שזה לא דין שמחייב את כלל ישראל.ולא מצאתי מקור לדברי הרב, כי מכל הפוסקים האשכנזיםוהספרדים משמע אחרת עיין מ"ב סימן כה, מגן אברהם סימן כה, שו"ע הרב סימן כה.וידוע שגם המחבר והרמ"…

דרכי פסיקה לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה1.האם אשכנזי שאין לו מנהג אבות רשאי לפסוק כמו הרמ"א ולאכמו המשנ"ב?2.לפי מי צריך אשכנזי לפסוק ביורה דעה ושאר חלקי השו"ע שאיןעליהם משנה ברורה?3.אם יש לכל עדה עמוד הוראה מרכזי, כגון מרן לספרדיםומשנ"ב לאשכנזים, מדוע צריכים פוסק דור שחי בינינו? (כמו שישלליטאים את הרב אליישיב ולספרדים את הגר"ע י…

סגולה נגד עין הרע

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבאמרו לי שהבן איש חי אמר שמישהוא שצריך לשים מלח על עצמווזה סגולה נגד עין הרע.איך יש להתייס לזה ולדברים דומים ולעניין עין הרע בכלל?

לשון הרע ברדיו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,יש רב חרדי בתוכנית רדיו שמקטרג כל הזמן על אנשים ציבוריםבממשלה וכדומה.על אנשים פרטיים הוא לא יגיד את שמם כי טוען שאסור אבל עלאנשים ציבוריים ושזה נוגע לכלל ועל הכלל אז מותר לדבר נגדםלשון הרע. הייתכן?

נזם

הרב יעקב אריאל
האם לאשה מותר לעשות נזם באף?

קברי צדיקים ונסיעה לאומן

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם זה נכון שהרב קוק זצ"ל אומר שאין מצוה ללכת לקבריצדיקים וזה רק תועלת רוחני וגם שלאלה שאומרים שזה מצוה(רש"ש) אין סיבה לצאת לחו"ל בשביל זה כי יש קברי צדיקים בארץ? על בסיס זה האם זה לא נכון לצאת לאומן לקבר של רבי נחמן מברסלב?

יחס אמוראים לתנאים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהמדוע אמוראים אינם רשאים לחלוק על תנאים?הרי מה שאמרו שאין בית דין רשאי לבטל דברי חבירו עד שיהיהגדול ממנו זה נאמר דוקא על תקנות וגזירות שפשטו בכלל ישראלולא על מחלוקות בהלכה שבהם יפתח בדורו כשמואל בדורו.(אמנם יש חולקים על זה, אבל לפחות דעת הרמב"ם היא שהכללהנ"ל זה רק בגזירות ותקנות) ולכן מדוע…

הטמנה בניר כסף

הרב יעקב אריאל
שלו' לכבוד הרב שליט"א!האם מותר להניח בשבת בבוקר תבשיל המבושל כ"צ שמונחבתבנית חד פעמית מניר כסף ושמכסה אותה נייר כסף?האם זהנקרא הטמנה?או דבר המוסיף הבל שאסור?

אולפני גיור

הרב יעקב אריאל
כיום מוקמים אולפנים רבים ללימוד יהדות לקראת גיור. קיים חשששלומדים רבים בהם אינם מתכוונים לשמור מצוות לאחר הגיור, עלאף שזאת הצהרתם והתנהגותם בפני בית הדין. האם נכון לסייעבידם וללמד באולפנים אלה? האם צריך להיות לנו אינטרס לגיירכמה שיותר בשל אחוז הגויים שבין העולים?

שאלות בנוגע לתחום שבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ראבקש לשאול את הרבא. הרמב"ם אומר שתחום שבת נקבע מחומת העיר, אם כך עיר שמוקפתבחוט העירוב האם דינו כחומה ויש למדוד את התחום מגבולות העירוב ?ב. הרמב"ם אומר שאם החומה נבנתהקודם לישוב העיר מודדים את התחום מבתי העיר ולהיפך - אם כךמהיכן מודדים את תחום שבת בירושלים ?ג. כאשר בתוך תחום שבת יש גיא כיצ…

תפילה במניין אחרי שקיעה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבהאם עדיף להתפלל מנחה לבד לפני השקיעה או אם מנין קצתאחרי (לפני השקיעה השני)?

דעת הרמב"ם על הגרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום:קראתי לאחרונה ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה פי"ח והלכות ע"זפ"א הי"ד וגיליתי שייתכן רבים מאיתנו אינם כלל צאצאיהם שלאבותינו אברהם יצחק ויעקב.האם יש עניין של גיור לכתחילה?מה שורשם הרוחני של הגרים? - האם הם בכלל בראשית - בשבילישראל שנקראו ראשית?הייתכן שאותם רשעים שמתו בשלשת ימי האפילה במצרים…

ארון קודש שאינו לכיוון ירושלים בחו"ל

הרב יעקב אריאל
אני מתגורר באופן זמני בצפ' מע' ארה"ב ומתפלל בביכנ"ס מקומישל חב"ד. הערתי לרב המקומי שארון הקודש פונה לכיוון צפון וזהגם כיוון התפילה. הרב מתעקש שזה רק 'נוטה ' לכיוון צפון ומסרבלשנות את סידור ביהכ"נ. מה לעשות?

לימודי חול בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתכונן למבחן של לימודים אקדמאיים בשבת ?מדובר על מצב שאם לא אלמד בשבת יתכן ואכשל במבחן

ריבוי פתילות בציצית

הרב יעקב אריאל
לרב שלום!יש ברשותי טלית קטן שחבר קשר את פתילותיה - לאחר קשירתםהתברר שבמקום ארבע פתילות (שכשמקפלים אותם לשתיים הםשמונה) צירף חברי חמש פתילות וביחד קשרם - האם יש לחזורולפרום את כל הקשירות ולקשור מחדש רק ארבע פתילות או שניתןלהשאיר את הציצית כך ולילבושה כך?

מנהגי אבות שאינם מעיקר הדין

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ידוע שאדם שחזר בתשובה והוריו לא שומרים מצוות אז הוא לא חייבבמנהג אבותיו ויכול לבחור איזה מנהג שהוא רוצה. נניח שאדם חזר בתשובה ובחר לפסוק הלכה על פי הרמ"א אוהמ"ב. האם הוא חייב רק במה שהם פוסקים להלכה או שהוא גםחייב לנהוג בחומרות ומנהגים שאינם מעיקר הדין ובקהילות אשכנזקיבלו אותם בתורת…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא