אמונה והלכה

סנדק שאינו שומר תורה ומצוות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לתת לאדם שאנו שומר מצוות להיות סנדק?

שיתוף נשים בתפילה

הרב יעקב אריאל
לאחרונה התחיל מניין בעירנו לשתף נשים בתפילה בציבור, למשל,כחזניות בקטעים שעד ל'ישתבח', ולאחר חזרת הש"ץ, בזמן קבלתשבת ואף בקריאת התורה. השאלה היא האם מותר לעשות כן, והאםיש למחות בידם. לטענתם הדבר מותר על פי הלכה, וכפי הנראהאם רבנים מפורסמים יודיעו את דעתם, הם יצייתו לדעת ההלכה.

ירושת רבנות עיר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם גם רבנות עוברת בירושה?היינו במידה ונפטר מרא דאתרא/ רב של עיר/ רב ראשי, האם הואמוסמך להוריש את התפקיד לבנו ולחייב את הציבור לשמוע לו?

שינוי נוסח קדיש

הרב יעקב אריאל
במקום שמתפללים בנוסח אשכנז האם אפשר להסכים שהש"ץ יאמרבקדיש "ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה" כיון שיש כאן רק תוספת ולאשינוי או שיש בכך שינוי מנהג ואסוראותה שאלה גם לגבי מתפללים, האם יש להקפיד שכל האבליםיאמרו בלי "ויצמח ..."

מניין של חילוניים

הרב יעקב אריאל
בישובנו ישנו מניין המורכב מעשרה עד חמש עשרה איש. רובההמוחלט חילוניים הבאים להתפלל בשבת. הם מחללי שבת וחלקם בפרהסיא.1. האם ניתן להגדיר יהודים אלו כתינוקות שנשבו ?2. האם מותר לצרפם למניין ?3. האם מותר להעלותם לתורה ולתת להם להיות חזנים ?ובכלל כיצד ניתן להפעיל מניין זה ללא פגיעה בהם ?

עבודת אחות בשבת

הרב יעקב אריאל
התקבלתי לעבוד כאחות בבית חולים.אני אמורה לעבוד בשבתות וחגים (בנוסף לימי החול).אבקש לדעת מה מותר ומה אסור לי בעבודתי.כמו כן אבקש לדעת איך להשתמש בשעון מעורר כיוון שעבודתי בשבתלעיתים היא בבוקר ואני נאלצת להשתמש בשעון שיעזור לי להתעורר.תודה רבה

האם דניאל היה נביא?

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הרב כותב שדניאל לא היה נביא ומוכיח זאת מהגמרא מגילה ג,א.וזה לא מובן לי, כי רש"י כותב שם שהכוונה שהוא לא נשתלחלישראל בשום נבואה.והרמב"ם בסוף הלכות מלכים כותב לגבי אותו האיש "וכבר נתנבא בו דניאל"וכן הבין ספר הכוזרי בחלק שני יד שדניאל היה נביא.

עליות לתורה בשבת בר מצוה

הרב יעקב אריאל
שלום רב, להלן מספר שאלות בעניין עליות לתורה בשבת בר מצוה:1.כיון שיש "מצוקת עליות" וישנו כהן אחד האם חייבים להעלותו ?האם גם בשחרית וגם במנחה ?2. במידה ואין לוי, האם חייבים להעלות כהן במקום לוי ?3. מה הדין אם הלוי היחיד אינו דתי ?4. האם ניתן להעלות ככהן בן כהן שנישא לגרושה ? 5. האם ישנם כללים לגבי ה…

טלפון לחו"ל כששם עדיין שבת

הרב יעקב אריאל
שלום, הורי מאוד לחוצים לשמוע את קולי במוצ"ש. מדובר בשליחתהודעה קולית שתשמע בטלפון שם ברמקול (הם לא עושים כלום)אבל עדיין שם שבת.אצלי כמובן כבר יצאה השבתתודה , התשובה דחופה לי מאוד

מועד של עליה לקבר בשנה הראשונה

הרב יעקב אריאל
אבי ז"ל יליד פולין, נפטר ונקבר בב' בשבט תשס"ו, האם מועדלעליה לקיברו הינו בחלוף 12 או 11 חודשים? באם המועד נופל בשבתהאם להקדים ליום שישי או לדחות ליום א.בתודה

עליית אחים לתורה

הרב יעקב אריאל
שלום רב, 1. האם מותר לבן לעלות לתורה מייד אחרי אביו ולהיפך ? כנ"ללגבי אח אחרי אח ? 2. האם יש בעיה שאב יגביה והבן יגלול ולהיפך ? כנ"ל לגבי שני אחים ? תודה לכבוד הרב !

ברכת הגומל בלידת תינוק מת

הרב יעקב אריאל
רופאים יילדו אשה לאחר שגילו שהולד שבמעיה מת. אלו ברכות היאאו האב והאם צריכים לברך?

בחירה בין שוחטים ומוהלים- בקיא או יר"ש

לכבוד הרב,במידה ויש 2 שוחטים/מוהלים.אחד נחשב ליותר חסיד וירא חטא והשני יותר בקיא ומיומן במלאכתו.איזה מהם עדיף לקחת?

שותפות עם גוי במכירות בשבת

הרב יעקב אריאל
חבר שלי השקיע שעות עבודה בעסק והוא שותף רק ברווחים מהעסק.מדובר במכירת מוצר בחו"ל כשהמכירות מתבצעות גם בימות החולאבל ידוע מראש שהגוי יעשה מכירותיו בשבת. האם מותר ליהודילהנות מהרווחים שהגוי עשה בשבת?

קבלה והלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אם יש דבר שבזוהר ובקבלה כתוב שהוא חובה, ולהלכה הוא לאנפסק בתלמוד ובשו"ע כחובה, או שיש דבר שהזוהר רואה בועניין מאוד חמור והשו"ע והתלמוד בכלל לא דיברו עליו או לאהזכירו אותו בצורה כזאת חמורה, האם יש חיוב לחוש לדברי הזוהר?

סכין לקציצת כרוב בשבת

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול את הרב אם ניתן להשתמש בסכין המיוחדת לקציצת כרוב בשבת?תודה

תורה ומדע - הרמב"ם ואריסטו, הרב קוק

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בכנס אמונה ומדע לבני הישיבות אמר הרב ש:א. הרמב"ם לא העז לחלוק על אריסטו מכיוון שאריסטו נחשבבזמנו כאינשטיין בזמננו.ב. הרב קוק סבר שהרקע להתפתחות ההשכלה נבע מרפיסותמוסרית אצל אנשי הדת או/ו חלישות המדות המוסריות.בנוגע לרב קוק לא ברור לי היכן הוא אמר זאת ? ואיזו חלישותמוסרית הוא מצא באנשים הה…

תפילת הדרך לילדים

הרב יעקב אריאל
אדם שאמר תפילת הדרך לעצמו ובאותו היום נסע שנית עם ילדיוהקטנים. האם צריך לחזור ולברך תפילת הדרך בשבילם?

מעבר בין שתי נשים

הרב יעקב אריאל
אחד מגדולי הרבנים הצהיר שמעבר בין שתי נשים משול למעבר ביןשני חמורים , דבר זה פוגע בכבודה של האישה ואף מבזה אותה,למה התכוון המשורר?

מחלוקת במחשבה על רב ועל מלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם בתחומי אגדה,מחשבה,מוסר והשקפה מותר לתלמיד לחלוק עלרבו? והאם מותר לחלוק בזה על מלך ישראל?וכגון בשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה. או מה היחסלהרצל ולציונות.עיין ראש השנה יח,א על 4 דברים שרשב"י חלק על רבי עקיבאודומני שהברכי יוסף למד מכאן הלכה לגבי תחומים כאלה של דרשות ואגדה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא