אמונה והלכה

סמכות בי"ד הגדול

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם הסמכות העליונה של הבית דין הגדול שאסור לחלוק עליהם זהרק בפסיקת הלכה או גם באגדה,מחשבה ומוסר?היינו אם לדעת רוב חכמי הבית דין הגדול הלכה כמו הדרכתוהמוסרית של המסילת ישרים לדוגמה, האם מותר לחכם אחרלהורות הדרכות כמו ספר חובת הלבבות?וכן לעניין דרשות שאינן נוגעות למעשה והדרכות בעינייני אמונה…

תפילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם כשאדם רואה שיעבור זמן ק"ש והוא אומרה לפניהתפילה, יש צורך לומר דווקה את שלושת הפרשיות הראשונות אושניתן להסתפק (כגון שהוא בלחץ של זמן) בפרשייה ראשונה, ויחשבלו כק"ש?

שיעור ברכות

הרב יעקב אריאל
א.האם מילוי הופל מצטרף לשיעור על המחייה?ב.האם מילוי פחזנייה או בורקס?

סיום מסכת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שמעתי דעה שבסיום מסכת לא לומר קדיש אלא אםכן הוריו של האומרו נפטרו. מהי דעת הרב?

לחלוק על מי שגדול ממנו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם על פי ההלכה מותר לחכם שהגיע להוראה לחלוק על חכמיםשגדולים ממנו בחכמה? שהרי מצינו בחז"ל מקרים שקטן חולק על גדול.

הלכות שבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. באשר לקופסת שימורים שיש עליה סימון של החתך ו"טבעת"שמכניסים לתוכה את האצבע ו"מושכים" את המכסה-א. מותר לפתוח כך בשבת?ב. אם אסור- מותר לפתוח עם פותחן? הבעיה עם הפותחן היאשלפעמים אפשר לפתוח רק על הסימון, ואם יש בעיה ב"חיתוך לפיסימן", אז גם הפותחן יהיה בעייתי.2. נפל לנו החשמל בשבת בגלל ע…

לחלוק על גדול הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,קראתי את תשובת הרב בעניין גדול הדור.הבנתי מהרב שאין כיום גדול דור אחד שמקובל על כולם כפוסקהדור ולכן אין איסור לחלוק. אבל מהשו"ע יו"ד רמד,י ואו"ח תעב,ה לא משמע שיש קשר ביןהתקבלותו של הגדול לבין החיוב לכבדו כרבו מובהק. והרי ידועשאסור לתלמיד לחלוק על רבו המובהק, ולפי"ז משמע שאסור לאףאחד…

שידור חוזר של תכנית טלוויזיה משבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ישנה תכנית טלויזיה המשודרת בשידור ישיר בערב שבת, בהשתתפותהקהל באולפן ובבית. התכנית משודרת שוב בשידור חוזרבמוצ"ש.האם במוצ"ש מותר לי לצפות בתכנית או שזה בבחינתהנאה מחילול שבת?תודה וכל טוב.

חילול שבת לקרובי גוסס

הרב יעקב אריאל
האם מותר ליסוע בשבת לבית חולים למען חיי שעה של גוססלקרובי משפחה

טענה שהדת גורמת למלחמות

הרב יעקב אריאל
אמר לי אדם חילוני: אני לא דתי כי הדת גורמת למלחמות. מהנכון לומר לו?

מיהו גדול הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,המושג גדול הדור מוזכר מספר פעמים בשולחן ערוך, כגון ביו"דרמד,י ובאו"ח תעב,ה.מיהו גדול הדור שעליו השו"ע מדבר? האם זה החכם הגדול ביותרבדור?האם יכולים להיות כמה גדולי הדור?

לשמוע לנביא בזמן שאינו מתנבא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הרב כותב שבזמן שהנביא לא מדבר בשליחות של הקב"ה דינוכחכם רגיל.האם זאת לא מחלוקת ראשונים?התוספות ביבמות (צ,ב ד``ה וליגמר) והתוספות בסנהדרין (פט,בד``ה אליהו) ס"ל אם הבנתי אותם נכון שיש לשמוע לדברי הנביאגם בדברים שאומר מפי עצמו.וכן כותב בעל המנחת חינוך בדעת החינוך (מצווה תקט"ז)אמנם יתכן שאין ה…

מצווה לשמוע לנביא בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, הרמב"ם בספר המצוות בסיום המצוות עשה מונה את המצוותההכרחיות שנוהגות בכל זמן ובכל מקום .הרמב"ם מונה 60 מצוות הכרחיות שנוהגות בכל מקום ובכל זמן (גםבזמן הזה) ובינהם את מצווה קע"ב שהיא המצווה לשמוע לנביא.והרי הנבואה פסקה מאז החורבן? מדוע הרמב"ם סובר שיש מצווהשמוע לנביא גם בזמן הגלות ושזאת מצו…

"לכבודי בראתיו"

הרב יעקב אריאל
איך צריך להבין את המאמר "כל הנברא... - לכבודי בראתיו",וכי אפשר לומר שלמעלה מחפשים כבוד?

ערבוב חצילים עם מיונז

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה. לשאלתי האם יש איסור לישה בשבתבערבוב חצילים במיונז ענה הרב שאכן יש איסור לש שאלתי עתהבשש"כ פרק ח' סעיף י"ט כתב: אוכלין שכבר נתבשלו ונתרככומותר ליתן עליהן משקה ולערבב בהם שכן אין בזה משום איסורלישה אלא משום תיקון אוכלין בעלמא. א. מדוע עירוב מיונזבחצילים לא יחשב כתיקון אוכלין בעלמ…

הזמנת מונית למוצ"ש בחו"ל

הרב יעקב אריאל
בקרוב אהיה (בכנס מקצועי) בחו"ל (פראג) ובמוצ"ש אמהר מאדלרכבת. האם אפשר להזמין מראש מונית שתגיע מייד במוצ"ש אוכחמש דקות לאחר מכן?

טלית קטן שנקרעה

הרב יעקב אריאל
טלית קטנה שנקרע הגדיל עד כס"מ סמוך לשפת הטלית האם אפשרלתפור או צריך לפרום את הגדיל או אולי את כל 4 הגדילים ורקאח"כ לתפור ולקשור מחדש,וכן טלית קטן שנקרעה בנקב בית הצוואר ונשאר 16 ס"מ עד השפההאם ניתן לתקן?

פסל דמות אדם

הרב יעקב אריאל
לפני כשנתיים השתתפתי ב"חוג" לאמונות. במסגרת החוג הכנופסלים, דמות פנים של אדם. הפסל עשוי מחמר ופיסלתי בו פניםשל ילדה.1. האם יש איסור בכל הנוגע לפיסול, האם אסור לעשות מהשעשיתי?2. מה עליי לעשות עכשיו, האם אסור שהפסל יעמוד בביתי? אצייןכי השקעתי בו מאוד ו"יהיה לי חבל" לא להעמידו לאחר השקעה זו.3. מהם גדרי…

אירוח בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
שלום רבלכבוד הרבבעקבות דברי הט"ז ביו"ד,שפה,א.האם מותר לארח ולהתארח אצל קרובי משפחה ו/ או חבריםבשנת אבל על הורים.אודה לרב על תשובתו.בברכה

אוכל ללא קליפה במקרר

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב. לעיתים יוצא להשאיר בצל פתוח במקרר, ביצהקלופה וכו' במשך לילה. ידוע לי שיש בעיה בדברים מסוימים, באילודברים מדובר ואיך כן אפשר להשאירם פתוחים, וכן מה הטעם לדבר? שאלה נוספת, לגבי סבון ששמים באסלה שמפיץ צבע, האם מותר בשבת? רוב תודות
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא