אמונה והלכה

חציית רמזור אדום בשבת

הרב יעקב אריאל
מהו היסוד ההלכתי לאסור חציית כביש ברמזור אדום ביום חול ומהוהיסוד ההלכתי להתיר בשבת. מה המקום של חוקי המדינה בעניין ומה המקום של חילול השם.תוד"ר לכבוד רבנו יאריך ד' ימיו על כס מלכותו.

הכנסת ספר תורה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתתף בטקס הכנסת ספר תורה בשנת אבל?(המדובר בארוע של משפ' וידהורן ביום ב' בביה"כ "משכנות ישראלבו גם כבוד הרב אמור לקחת חלקבתודה

מיהו גדול הדור - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,בהמשך לשאלה על גדול הדור, ששאלתי את הרב מה פירוש המושגגדול הדור שמופיע ביו"ד רמד,י ואו"ח תעב,ה והרב השיב שכיוםלא ברור מי זה וכו'.רציתי לשאול:במידה ויש חכם בדור שרוב חכמי ישראל מודים שהוא הגדול בחכמהשבחכמי הדור ואין עוד חכמים כמותו. כגון הגאון הראגצ'ובי בדורושאמרו עליו שהוא "חד בדרא" וכן הר…

מחלוקת על המרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידוע הסיפור המופרסם בכתובות קיא,א שרבי זירא השתמט מרביהודה רבו המובהק כיוון שרב יהודה אוסר לעלות לא"י ורבי זיראסבר שמותר ליחידים לעלות וכל האיסור הוא על עלייה בחומה.ולכן כיוון שרב יהודה היה רבו המובהק ולא רצה לפגוע בכבודו הואהשתמט ממנו.אבל השאלה היא כיצד חלק רבי זירא על רב יהודה שהיה המראד…

הזמנת מונית במוצ"ש בחו"ל - המשך

הרב יעקב אריאל
הרב אמר שאם המונית יכולה להגיע מהתחנה בזמן (5 דקות לאחרהשבת) גם אם תצא במוצ"ש אז מותר. הבעיה היא שלא נראה לי שזה המצב, ויציאתי כחמש דקות לאחרצאת השבת די חיונית. האם בשעת הדחק אוכל לסמוך על הסיכוי שבמוצ"ש תהיה מוניתבקרבת מקום והתחנה תשלח אותה משם? (בד"כ מוניות לא יוצאותמהתחנה אלא מהמקום שבו נמצאות…

שמירת הלשון

הרב יעקב אריאל
ידוע שאסור לדבר על מישהו דברים שיגרמו לו לנזק ..ואם הנזקהזה מגיע לו?נגיד בדוגמא של תלמיד, שהוא באמת גרוע בלימודים ולא צריך לתתלו ציון טוב, אז מה- צריך לתת לו כדי לא לפגוע בעתיד שלו?!הרי זה שקר!וגם בהקשר לעוד אנשים שמגיע להם להפגע מהטעויות שלהם. אזמה, זה אסור? תודה רבה!:)

נתינת סיגריה לחולה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסייע לחולה(סוכרת)במצב לא טוב המבקש שיושיטו אושידליקו עבורו סיגריה? האם יש בכך סיוע לדבר עבירה שהריהעישון מזיק לו, או אולי "לפני עיור"?יש לציין שגם ללא הסיוע החולה יכול לעשן את הסיגריה בעצמואולם הדבר כרוך במאמץ מצידו.

ערבוב חצילים במיונז בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לערבב חציל קלוי במיונז בשבת או יש בזה משום לש?

ציור של שמש

הרב יעקב אריאל
יש לנו ציור של שמש עם פנים, האם הדבר אסור או מותר ואםאסור מה צריך לעשות?אשמח אם הרב יפנה למקורות.

חיתוך ציצית במספרים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לחתוך ציצית במספרים על מנת לשים ציציות חדשות?האם מותר ליישר הציציות במספרים כשיש מספיק אורך

להתפלל כנגד שירותים כימיים

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה להתפלל ולברך כנגד שירותים כימיים?

עבודה המסייעת בחילול שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה הרבה זמן שחיפשתי עבודה, לבסוף מצאתי עבודה. כמוקדנית בחברתהשכרות רכב לחו"ל.תפקידי הוא לבצע את השכרת הרכב, ז"א לתאם את זמןההשכרה,תאריך ושעה, יוצא שאני צריכה לתאם גם לשבתות וחגים!בעצם, אני מסייעת לדבר עברה!מה אני צריכה לעשות? להתפטר? תודה רבה שבוע טוב.

לאו "לא תסור"

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,קיימת הסתירה הידועה בדברי הרמב"ם לגבי המצווה לשמוע לדבריחכמים בזמן הזה.מצד אחד בספר המצוות וביד החזקה משמע מדברי הרמב"םשהמצווה מהתורה היא לשמוע לבית הדין הגדול בלשכת הגזית.ודומני שכן כתב בספר מרגניתא טבא שעל ספר המצוות וכן כתבהמהר"ץ חיות.(ואע"פ שצריך לשמוע לחכמים גם בזמן הזה, מ"מ לפי"ז אין…

בת מצוה, ברכת שהחיינו וסעודת מצוה

הרב יעקב אריאל
שלום, האם בת שהגיע לבת מצוה צריכה/ יכולה/ חייבת לברך שהחיינו? אם כן, מתי? ביום הולדת ה-12? ביום ההולדת ה-12 ועוד יום?האם היא יכולה לברך אחר-כך במקרה שעורכים לה שבת עם כלהמשפחה בבחינת ברוב-עם הדרת מלך? האם היא צריכה לברך עלמשהו אחר כגון בגד חדש ולהתכוון גם על קבלת עול-מצוות? בנוסף, האם אפשר/ ניתן/…

כיסוי ראש לאישה

הרב יעקב אריאל
האם חובת הכיסוי היא על האישה או שגם הבעל חייב שאישתו תלךבכיסוי ראש.אשמח אם הרב יציין מקורות בנושאתודה

מחלוקת הקב"ה עם פמליא של מעלה

הרב יעקב אריאל
מצינו בחז"ל מחלוקות של הקב"ה עם ישיבה של מעלה.ניתן לראות זאת בשו"ת מן השמיים, שלדעת הקב"ה הדין לדוגמהכמו ר"ת, ופמליא של מעלה ס"ל שהדין כמו רש"י.וכן ניתן לראות דוגמה בגמרא בבא מציעא פו,א בסיפור על רבה ברנחמני, שנחלקו בישיבה של מעלה הקב"ה ומתיבתא דרקיע בדינינגעים או אהלות - הקב"ה אמר טהור, מתיבתא דרקי…

גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך 2

הרב יעקב אריאל
,ברה דובכלרבדמ אל איבנהש ןמזבש בתוכ ברה הבש ברה תבושת תא יתארקךכש רבוס ברהו .ליגר םכח לש תוכמסכ איה ותוכמס זא 'ה םשבהיה הז למרכה רהב השעש והילאש קיידמו תופסותה תעד םג איה.ןיד תיב שאר/םכחכ ותוכמסמ קלחכהווצמ ינמוד) איבנל עומשל הווצמב ךוניח תחנמה עודמ ,ךכ םאוניאש ןמזב םג איבנל עומשל בויח שי תופסותה יפל…

גניזה

הרב יעקב אריאל
למו"ר השלום והברכה!ישנו עלון היוצא מדי שבוע ובו חדשות מענייני הקהילה. עורך העלוןמשבץ בכותרות הידיעות חלקי פסוקים, כגון ידיעה על אתר משחקים:"ואמר הלא משחק אני", הודעה על פקק בכביש: "וינהגהובכבדות" וכיוצ"ב. האם עלון כזה עם מילים כאלו שאין כוונתםלשם פסוק אלא ליפי המליצה ואין בהם את שם ה', צריכים גניזה?…

גזרות ותקנות על פי נביא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1.האם יש לנביא סמכות לגזור גזרות ולתקן תקנות על פי הדיבור?(כמו שיש לסנהדרין סמכות לעשות זאת)2.במידה ונביא תיקן תקנה או גזר גזירה, והסנהדרין לא הסכימו להאו שהיא לא פשטה בכלל ישראל, האם יש חיוב לציית לה?

ברכת המפיל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם יש לומר ברכת המפיל בערב שבת? (האם יששסוברים שלא? מי?) תודה רבה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא