אמונה והלכה

מקור חיוב תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שאלתי היא מניין נובע מקור חיוב התפילה לנשים שכן אין זה כתוב מפורשות בתורה, לפי מיטב ידיעתי? ומדוע אין החיוב חל עליהם כמו על בנים?

לחלוק על גדול חכמי הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,האם מותר לגדולי הדור לחלוק בהלכה/השקפה על תלמיד חכםשהוא יחיד בדורו בחכמתו?

לשמוע לדברי הנביא

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שליט"א שלום,האם החיוב לשמוע לדברי הנביא זה רק בדברים שהוא אומר בשםה' או גם בזמן שאינו מתנבא ואומר דברים מפי עצמו?נפקא מינה - לגבי הרבי מחב"ד שראיתי שפוסקים שיש לו דין של נביא

צפורן בנויה עם עיטורים

הרב יעקב אריאל
כאשר בונים צפורניים לנשים, יש המוסיפות עיטור בולט המחובר עלגבי הציפור הבנויה. עיטור זה יכול להיות מוסר רק באמצעות מכשירמיוחד הנמצא בדרך כלל רק אצל המומחית לענין. העיטור יכוללהיות מוחלף לאחר מספר שבועות כאשר באים למלא את הציפורןמחדש. האם עיטור זה מהוה חציצה בטבילה?

מיקום הכיפה

הרב יעקב אריאל
מיקום הכיפה על הראש, היכן?

נזילת מים ממזגן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאם בבית הכנסת מתחילה באמצע התפילה נזילה בשבת מהתקרה(קשור למזגן) מה ניתן לעשות.(האם המים נולד? האם אין בדלי אםרוצים לשים למטה ביטול כלי מהיכנו?)תודה רבה.

כניסה עם צמיד "עוד אבנך ונבנית" לבית הכיסא

הרב יעקב אריאל
על הצמיד של גוש קטיף נכתב "עוד אבנך ונבנית". האם מותר להכניס את הצמיד הזה לבית הכיסא?

שבח הקב"ה מפי נכרים ומעלת ישראל

הרב יעקב אריאל
על נבוכדנצר מספרת הגמרא (סנהדרין צב/ב) באו עצמות וטפחולו לאותו רשע על פניו, אמר: מה טיבן של אלו, אמרו לו: חבריהןשל אלו מחיה מתים בבקעת דורא, פתח ואמר: אתוהי כמה רברביןותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודרוגו'. א"ר יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע שאילמלאבא מלאך וסטרו על פיו ב…

קידושין ל.- ספירת אותיות התורה

הרב יעקב אריאל
מובא בגמרא קידושין ל/א -נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כלהאותיות שבתורה שהיו אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ס"ת.. בעי רב יוסף וא"ו דגחון מהאי גיסא או מהאי גיסא א"ל ניתיס"ת ואימנינהו מי לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו משם עדשהביאו ספר תורה ומנאום א"ל אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לאבקיאינן וכו'.…

כיוון המזוזה

הרב יעקב אריאל
מדוע צריך לשים את המזוזה באלכסון

סייגי טלטול ברה"י לפי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בהלכות שבת שבספר זמנים פרק שישה עשר מסייג הרמב"ם אתהאפשרות לטלטל ברשות ביחיד למצב שבו רשות היחיד קטנה מביתסאתיים (כ 5000 אמה מרובעות). אולם בהלכה ד הואכותב שאם מדובר במקום שאינו מוקף לשם דירה והוא רשות היחידשהוא יותר מבית סאתיים מותר לטלטל בו רק אם ארכו גדול מרוחבובפחות מפי שניים אבל אם א…

חזרת הש"צ בתפילת ערבית בליל שבת

הרב יעקב אריאל
שלום. האם הש"צ חייב לחזור על תפילת "מגן אבות..." אםהציבור שר אתו ביחד ? תודה ושבוע טוב!

נזילת מים ממזגן בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
על מה שכתב הרב בדין ביטול כלי מהיכנו של דלף תקרה/מזגן,ניתן לומר שאם ישימו דלי (של ספונג'ה) יהייה מותר שהרי אין כאןביטול כלי כי לכך מוכן הוא, כמו שמותר להניח פסולת בפח אשפהריק. בברכת יגדיל תורה ויאדיר!

סמכות הנשיא והמלך

הרב יעקב אריאל
האם סמכותו של הנשיא והמלך היא רק בעניינים מדיניים?ביאור השאלה:האם החיוב לציית למלך נוגע רק לענייני השלטון כגוןמיסים,תחבורה,כבוד המלכות,צבא,השכלה וכו'?וכן לגבי נשיא הסנהדרין. מכח מה יכל רבן גמליאל "לגזור" עלרבי יהושע שיבוא אליו ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו? הרימדובר על דברי הרשות וכיצד הוא יכול לק…

חכמת מלכי ישראל

הרב יעקב אריאל
האם מלך ישראל שנבחר על פי נביא הוא בהכרח החכם הכי גדול בדור?האם בדורו של שאול היו חכמים ממנו?ואע"פ שלפני שדוד מלך מפיבשת הכלים פניו בהלכה, האם גםלאחר שמלך היו חכמים גדולים ממנו?

החובה לשמוע לנביא

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, האם נביא חייב להגיד שהוא נביא?האם החיוב לשמוע לנביא הוא רק לנביא שאמר על עצמו בפירוששהוא נביא או שיש חיוב למשוע גם לצדיק שרואים שיש לו כח נבואהושהוא יודע את העתיד במדוייק ומדבר דברים שרק נביאים יודעיםאע"פ שלא אמר על עצמו שהוא נביא?

חציית רמזור אדום בשבת

הרב יעקב אריאל
מהו היסוד ההלכתי לאסור חציית כביש ברמזור אדום ביום חול ומהוהיסוד ההלכתי להתיר בשבת. מה המקום של חוקי המדינה בעניין ומה המקום של חילול השם.תוד"ר לכבוד רבנו יאריך ד' ימיו על כס מלכותו.

הכנסת ספר תורה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתתף בטקס הכנסת ספר תורה בשנת אבל?(המדובר בארוע של משפ' וידהורן ביום ב' בביה"כ "משכנות ישראלבו גם כבוד הרב אמור לקחת חלקבתודה

מיהו גדול הדור - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,בהמשך לשאלה על גדול הדור, ששאלתי את הרב מה פירוש המושגגדול הדור שמופיע ביו"ד רמד,י ואו"ח תעב,ה והרב השיב שכיוםלא ברור מי זה וכו'.רציתי לשאול:במידה ויש חכם בדור שרוב חכמי ישראל מודים שהוא הגדול בחכמהשבחכמי הדור ואין עוד חכמים כמותו. כגון הגאון הראגצ'ובי בדורושאמרו עליו שהוא "חד בדרא" וכן הר…

מחלוקת על המרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידוע הסיפור המופרסם בכתובות קיא,א שרבי זירא השתמט מרביהודה רבו המובהק כיוון שרב יהודה אוסר לעלות לא"י ורבי זיראסבר שמותר ליחידים לעלות וכל האיסור הוא על עלייה בחומה.ולכן כיוון שרב יהודה היה רבו המובהק ולא רצה לפגוע בכבודו הואהשתמט ממנו.אבל השאלה היא כיצד חלק רבי זירא על רב יהודה שהיה המראד…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא