אמונה והלכה

עדכון שרתי אינטרנט בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
אנסה לחדד את השאלה:אני נמצאת בארץ. אני לוחצת כאן מהמחשב שלי במוצאי שבת עלהכפתור. וזה גורם לשינוי במחשב שנמצא בחו"ל במקום שבו עדין שבת.(כאילו אני לוחצת על כפתור שמדליק אור במוצ"ש, והוא מדליקאור במקום שבו עדין שבת).האם זה מותר או אסור?

חומרות בדעת השו"ע והרמ"א

הרב יעקב אריאל
באילו מקרים שבהם השו"ע או הרמ"א כותבים "והמחמיר תבוא עליוברכה" או "והמחמיר הרי זה משובח" אכן ראוי להחמיר כמותם?

פתיחת בקבוק, הליכה על חול הים וקריעת נייר טואלט

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר לחלוץ /לפתוח כל בקבוק לשתייה בשבת? על מה מחמירים? 2.האם מותר מלכתחילה ללכת ע"ג החולות בשפת הים עם נעליים שמטביעות וכותבות? 3.שימוש בנייר טואלט בשרותים שלא חתוכים מערב שבת וכיצד?

קדיש בעלינו לשבח

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, כמדומני, שהרב כתב לי בעבר שאם אני ב"עלינו"ואני יודע שהציבור אומרים במהירות, ויש קדיש אח"כ, עדיף לעצורלפני "ועל כן":אם לא עצרתי ובאמצע התחילו קדיש - גם אז לעצור ולענות?ב.האם יש כזו חשיבות גדולה לומר עם הציבור את הקטע הראשון?פשוט אני לא מרגיש בנוח עם העצירה הזו.

קדושה באלקי נצור ואמן באמצע התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום. הבנתי מדברי השו"ע שמי שאמר "יהיו לרצון" הראשוןועכשיו באלוקי נצר והציבור מגיע כבר לקדיש- עדיף שיקצר, כלו'יאמר יהיו לרצון השני, כי עדיף לענות אחרי שמונ"ע.קשה לי עם זה גם בגלל שאני רוצה לומר לפעמים תחנונים אחריהיהיו לרצון הראשון (גם אם אמרתי בשומע תפילה) וגם כי אניאוהב ורוצה לומר "אלוקי נצר".האם…

הורדת קובץ בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד קובץ גדול (שלוקח יום להורידו) ביום שישי כךשההורדה תמשיך בשבת באופן אוטמטי?לתשובתכם אודה.

הזכ"נ בשבת מברכין ער"ח סיון במנחה

הרב יעקב אריאל
האם מזכירין נשמות בשבת מברכין, ערב ר"ח סיון במנחה?

הברית החדשה

הרב יעקב אריאל
יש בידי עותק דפים מצולמים של הברית החדשה. האם חייבים לשרוףאו שמספיק לזרוק לפח של ניירות לגריסה?

הטועה בתפילת מוסף של שבת- סימן רס"ח

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה.מרן רבי יוסף קארו, בשו"ע בסימן רסח כותב שבעניין דין הטועהבתפילת מוסף של שבת, [שהתבלבל עם תפילת החול והתחיל אתהחונן] ממשיך ומסיים את הברכה כדין שאר תפילות השבת, והואממשיך ורושם שיש אומרים שמפסיק באמצע הברכה וממשיך על סדרמוסף. והלא מקובל בידינו הכללים במרן שאחד מהם- סתם וישהלכה כסת…

הקלדה בשינוי

הרב יעקב אריאל
כאשר קיים צורך רפואי/בטחוני להקליד בשבת במחשב. מה נחשבלהקלדה בשינוי? האם הקלדה בזרת יד שמאל תחשב לשינוי? הקלדהבמפרק האצבע, בעזרת מקל או באיזו דרך אחרת?בברכה,

סמכויות המנהיגים בישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1.האם יש לנשיא הסנהדרין סמכות לכפות את דעתו על הרוב ואע"פשרוב הדיינים לא סוברים כמוהו לחייב את כולם לנהוג על פיוולקבל דעתו?2.האם למלך ישראל יש כזאת סמכות?

יראת שמים של שוחט

הרב יעקב אריאל
השו"ע באחד הסימנים הראשונים של יורה דעה כותב שצריך הרבהיראת שמים וישוב הדעת בבדיקת הסכין בשחיטה. השאלה: איך מתיחסים להלכה זאת דיני חזקת כשרות? 1.אמנם כל ישראל כשרים הם, אבל האם סתם יהודי נחשב גםל"ירא שמים הרבה"? (יהודי שומר תורה ומצוות) האם בשחיטה חל הדין הרגיל של "עד אחד נאמן באיסורים"? או שכי…

שימוש בכיריים קרמיים ביו"ט

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש בכיריים קרמיים ביו"ט ולהעלות את חומם וכןהאם מותר להנמיך את חומם?

ספר חול עם ציטוט מספר קודש ולה"ר

הרב יעקב אריאל
1) ספר שאינו ספר קודש (כמו למשל ספר לימוד בהיסטוריה אובספרות) שבאחד העמודים שלו מצולם קטע מהתנ"ך/מסידור עם שםה' המפורש ופסוקים, האם יש צורך לנהוג בספר זה בכבוד כמובסידור- כלומר: לכסותו בשני כיסויים בשירותים, לא להניח עליוחפצים וכו'? האם יש צורך לגנוז ספרים כאלה במקום השלכתם לאשפה?2) בעניין לשון הרע…

שיעור ופלים

הרב יעקב אריאל
האם צריך לברך על שני ופלים ברכה אחרונה או שאין בכך שיעורואז לא יברך?

"לא בשמים היא" ומינוי מלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1.הרב כותב בתשובה על מינוי מלך שהסמכות של המלך מגיעהמהעם ותפקיד הנביא הוא רק להמליץ על המועמד הטוב ביותרכיוון ש"לא בשמים היא".השלאה היא מה קשור הביטוי "לא בשמים היא" לעניין?לא בשמים היא קשור לפסיקת הלכה ולכך שלא פוסקים הלכה עלפי נבואה אלא יש ללכת אחרי הרוב ואיך זה מתקשר למינוי מלך?2.האם רק…

מקלחת בחג לכבוד שבת

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להתקלח בחג השבועות לכבוד שבת?

הקלטה בשבת

הרב יעקב אריאל
מה האיסור שיש בהקלטה בשבת? הרב כתב בתחומין יח שאין בהאיסור תורה. הגרשז"א בשש"כ סח(קכד) כ' שיש בזה בונה, וכ"כביחס להזנת דיסקט בנתונים בסו(ריא), האם נכון לחלק, לדעתהגרשז"א, בין הקלטה ע"ג דיסקט שיש עליו כבר 'חומר' מוקלט,ואז לכאורה, לא שייך 'בונה', לבין דיסקט ריק. כמו"כ מה דעתהרב בזה.

הסתמכות על דעת יחיד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידוע שכל מחלוקת הלכתית היא סוג של ספק.שיש סנהדרין גזירת הכתוב היא אחרי רבים להטות.ובזמן שאין סנהדרין אם המורה לא יודע להכריע על פי סבראהולכים לפי כללי הספק כגון דתורה להחמיר ובדרבנן להקל ועוד כללים.השאלה היא כיצד בהפסד מרובה או שעת הדחק רשאי המו"צלהורות כמו דעת יחיד, כלומר מדוע בשעת הדחק י…

הפסקת חשמל בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, ביום טוב בצהריים אירע קצר חשמלי והייתה הפסקתחשמל לאחד מחברי.המצב היה משאיר אותו ללא תאורה וללא אוכלחם בשבת. נאמר לו לקרוא לגוי כדי שלא ישב בחושך ויבטלמעונג שבת ,לימוד וכו'ולרמוז לו לסדר את החשמל .האם נהגכראוי? האם העובדה שיש לו ילדים קטנים שהיו מפחדים בחושךמשנה את הדין? וכיצד צריכים לנהוג…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא