אמונה והלכה

תפילה במקום פרוץ וביחידות

הרב יעקב אריאל
בשו"ע ומשנ"ב נפסק שאין להתפלל במקום פרוץ, ועל אילנות אפשרלסמוך רק כשהוא בדרך ולא כשהוא בביתו. רציתי לשאול האם ישאפשרות להתיר את הדבר כשהכונה מתעוררת יותר דוקא מחוץלבית, עכ"פ בין האילנות.בנוסף, בסימן פט מתאר המשנ"ב כדבר פשוט מציאות של מישמתפלל ביחידות כי אינו רוצה להיבטל מלימודו וללכת לביהכנ"ס,שאז על…

שער חשמלי משותף בשבת

הרב יעקב אריאל
בבניין שגרים גם שכנים שאינם שומרי שבת, ורוצים להתקין מחסום חשמלי בכניסה למגרש החניה. האם הדיירים שומרי השבת יכולים להשתתף בהתקנה ואחזקה, כאשר המחסום מופעל גם בשבת?

צביעת ציצית

הרב יעקב אריאל
ביחידות מסוימות בצה"ל, נדרשים חיילים ללכת בבגדים כהיםבלבד, על מנת להסתוות. לעיתים דרישה זו כוללת שהציצית תהיהצבועה בצבע זית. ברבנות הצבאית עומדים כעת לפני רכישת מלאיגדול של ציציות, האם נכון יהיה לקנות ציציות שהבגד והפתיליםיהיו צבועים בצבע זית. אמנם הרמ"א כתב שנהגו רק לבן, אך כאןיש אילוץ, מה גם שלמחב…

"עשה לך רב"

הרב יעקב אריאל
יש לי חבר שחזר בתשובה לפני כמה שנים ובזמן האחרון מתעוררותלו הרבה מאוד שאלות הלכתיות והוא פונה אליי אך איני יודע לאןלהפנות אותו]משום שאיני יודע כיצד להורות לו אני מביא לו כמהדעות ואומר לו כמי אני הולך[ בפעם האחרונה ששאל אותי השבתילו ש"יעשה לו רב". את פסקי ההלכה שלי אני לומד מ"מאורישראל" הרה"ג עובדיה…

החזרה לפלטה בשבת

הרב יעקב אריאל
ב"ה שלום לרב אריאל בשבת אנו מחברים את הפלטה לשעון שבת (מיוחד לפלטה שפועלרק על הפלטה) כך שהיא כבה בלילה ושבה ונדלקת ביום. לאחרהסעודה אנו מורידים מהפלטה את המאכלים שיש חשש שיתקלקלובאם ישארו בחוץ כל הלילה. השאלה היא: האם מותר להחזירלפלטה מאכלים לחים כמו מרקים וכדומה בבוקר (לאחר ששהובמקרר כל הלילה לבל…

איסורי דרבנן בשגרה מבצעית

הרב יעקב אריאל
האם מותר להעביר מידע בין שני חמ"לים סמוכים בטלפון אובדוא"ל או שיש להעביר בע"פ פיזית. כמו"כ כאשר דרוש להעירשומר, האם יש לטרוח לגשת אליו או שמותר להתקשר? האם ישחילוק בזה בין מקום טורח? [הב"ח בסו"ס תקעו התיר לתקועבשופר גם כשאפשר לקרא בפה. האם הסתפקנו האם נכוניםהדברים גם ביחס לשגרה מבצעית, או שזה רק במק…

גנים הבהאיים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבקר בגני הבאהי שעל הר הכרמל בחיפה לראות אתהצמחים ופרחים מבלי להיכנס כלל למתחם המקדש? בתודה.

ציצית ירוקה -המשך

הרב יעקב אריאל
הרב ענה לי שאפשר. האם כוונתו, שעדיף הכל צבוע באותו צבע,כשו"ע [גם לנוהגים כרמ"א] או שבכ"ז עדיף פתילים לבנים, אףכשהבגד צבוע, מפני המנהג [רק שמותר לצבוע הכל]תודה.

כתיבה בשבת -סדר עדיפויות

הרב יעקב אריאל
כאשר יש הכרח מבצעי/רפואי לכתוב בשבת. האם סדר העדיפויות הוא:1. מחשב נייד או כף יד (משום שנזון ממצבר ואינו מתקיים). 2.מחשב רגיל (איננו בגד כתב). 3. עט שבת. 4. עט רגילה ביד שמאל. -האם נכונים דברי?בברכה.

פתיל תכלת

הרב יעקב אריאל
הגעתי לאתר של אגודת "פתיל תכלת", האגודה ע"פ מה שהבנתימפיצה פתילות תכלת לציצית.השאלה היא מדוע לא עשו זאת עד עכשיו? הבנתי במסכת ברכותמשנה ב' שצריך להיות גם לבן וגם תכלת בכל כנף אחת.האם כיום זה יותר מהודר?למה היום מוציאים רק ציציות עם פתילות לבנות בלבד?לסיכום העניין האם זה הידור המצווה בכך שאקנה ציצית…

צדיקים בדור עקבתא דמשיחא

הרב יעקב אריאל
שמעתי שהיכן שהוא הגר"א כותב שבדורנו- דור עקבתא דמשיחא,ייכנס הסטרא אחרא ברבנים, ויגרום להם להגיד דברים שמכבים אתתהליך הגאולה. א. האם זה נכון שישנו קטע כזה? אם כן איפה הוא נמצא? ב. האם ניתן להגיד זאת על מי מגדולי דורנו, בצורה ספציפית? ג. כיצד אפשר לומר זאת (אפ' בצורה כללית) שהרי הם גדולי עולם?   …

עלינו לשבח במניין של ספרד

הרב יעקב אריאל
מי שמתפלל נוסח אשכנז, ומתפלל במניין נוסח ספרד, מתי עליולומר עלינו לשבח? תודה.

קדושת בית כנסת ופעילות סניפית

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב אריאל שליט"אשלום רבזכיתי ללוות את פעילותם של תלמידי בפעילותם בסניף ולאחרונהעלו כמה שאלות הנוגעות לפעילות במקום תפילה.כדי שהשאלות יהיו ברורות אכתוב רקע קצר:הסניף הוא בעצם חדר אחד גדול לאחרונה קיבל הסניף ס"ת ובכךקיבלה התפילה בסניף תוקף נוסף ולאור הנ"ל שאלותינו. א. האם מותר לפעול באולם ז…

צביעת שיער לגברים

הרב יעקב אריאל
האם לגברים מותר לצבוע שיער?היכן ניתן למצוא דיון הלכתי בנושא?

קבלת שבת בתפילת ער"ש מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אני מתפלל בערב שבת במנין המוקדם לפי ר' יהודה. ממתי חל לדידי בין השמשות לעניין מיגו דאיתקצאי? תודה

שימת תבשיל לח על פלטה בשבת (הערה)

הרב יעקב אריאל
לגבי מה שאסר כ' לספרדים שימת תבשיל לח על פלאטה כבויהשתדלק ע"י שעון שבת - אם איני טועה ביביע אומר (ח"ט או ח"י)פסק להתיר מדין שזה גרמא ואיסורו מדרבנן יש לצרף שמא הלכהכרמב"ם ועוד ראשונים שסוברים שאין בישול אחר בישול גם בלח. בברכת יגדיל תורה ויאדיר!

גניזת שם השם בהזמנה לחתונה

הרב יעקב אריאל
אם כותבים בהזמנה ה' האם צריך לגנוז את זה?

ספר קול התור

הרב יעקב אריאל
בשו"ת תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך ח"ד סימן שכח טועןהמחבר (שהוא עצמו מצאצאי הגר"א) שקשה לקבוע אם הספר קולהתור אכן מיוחס להגר"א ואין לסמוך עליו.כמו כן בתשובה הנ"ל מופיעים דברים קשים ביותר נגד הרב כשרזצ"ל וספרו התקופה הגדולה.שני הספרים האלה ובמיוחד קול התור הם מאבני היסוד של השקפתנועל עניני גאולת ישר…

עדכון שרתי אינטרנט בשבת

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול: האם יש בעיה הלכתית אם אני במוצ"ש מעדכנתמידע בשרת אינטרנט שיושב בארה"ב, בזמן ששם עדין שבת?

התקנת מקום פטור בזמן ביה"ש

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתקין 'מקום פטור' באמצעות הנחת לבנה גדולה עלהקרקע סמוך לאוהל, בערב שבת בין השמשות ]אם טרם קיבלוהציבור שבת[ האם אין כאן מלאכת 'בנין' מהתורה?בברכה,
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא