אמונה והלכה

הטענת פלאפון בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם מותר לי להכניס פלפון להטענה לפני שבת (על מנתשהסוללה תהיה מלאה במוצ"ש), תוך ידיעה שהוא ייטען בשבת, אושזו הכנה מקודש לחול?תודה רבה וכל טוב.

קביעת סעודה - שיעור ארבע ביצים

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרבלפי דברי הרב שמודדים שיעור ע"פ נפח יוצא שכמות יחסית קנה שלעוגה יכולה להגיע לשיעור של 4 ביצים, שכפי הידוע לי נחשבלקביעת סעודה, אע"פ שזאת כמות שנחשבת למנת עוגה, וממש לאלסעודה, וגם לא משביעה כסעודה.האם להיזהר מאד מלהגיע לשיעור כזה, או לברך ברכת המזון?תודה רבה

לשון הרע בכיתה

הרב יעקב אריאל
תלמידים שלי היו יכולים להרוויח שיעור חופשי אלא שקנאת התלמידיםבכיתות המקבילות (למה תמיד הם משתחררים מוקדם) גרמה להנהלהלמצוא ממלא מקום לכיתה והם נאלצו ללמוד בשיעור זה.התלמידים התלוננו על שמכריחים אותם ללמוד ואני גיליתי להםשקנאת חבריהם גרמה שלא ישוחררו. האם היה מותר לי לגלות להם(כדי שילמדו מה גורמת צרו…

חילול ה' + שאלה ברמב"ם הלכות תשובה

הרב יעקב אריאל
האם יש שוגג\מזיד בחילול ה - כלומר אם למשל אדם עבר עבירהבסתר ונתגלה הדבר האם חיב בחילול ה כמו אדם שעבר בגלוי? ברמב"ם-בהלכות תשובה פ"ג נכתב שאדם שרובו עוונות מיד מתומצד שני נכתב שם כי גז"ד של אדם ברה"ש?

לא תחמוד

הרב יעקב אריאל
האם כאשר אני שואל חבר האם הוא מעוניין למכור את רכבו אניעובר על איסור לא תחמוד ?(מדובר כשאין על רכבו שלט למכירה).

הנחת תפילין לפני בר המצוה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום, בני ב"ה בעוד כשנה יחגוג בר מצוה.מכיון שהוא הצעיר בכיתתו, הוא מעוניין להתחיל להניח תפיליןכחצישנה לפני בר המצוה. האם זה אפשרי ומהם הגדרים בנושא זה? יישר כח.

השארת מחשב דולק לכל השבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,שאלתי כזאת,האם ניתן להדליק מחשב לפני כניסת השבת שישארדולק עד צאת השבת? בעיקרון שמעתי שלא ניתן אבל למיתב הבנתיאין הבדל בין נורת חשמל למחשב. או שיש...?לסופו של עניין דינו כדין נורת החשמל או שיוצא דופן הוא? תודה מראש,

חיוב אשה בקידוש בבוקר

הרב יעקב אריאל
ממתי אשה מתחייבת בקידוש בבוקר? האם זה משנה האם היאמתפללת בד"כ?באם אנו רוצים לאכול סעודת שבת אחרי ותיקין של הבעל והאשהרוצה להתפלל שחרית אחרי הארוחה מתי תקדש?

עליה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מהי עמדתו של הרב מבחינה הלכתית ביחס לעליה להר?האם יש דרך לעלות לסיור בהר,ללא חשש או סכנה?ראיתי תשובה בענין זה אצל הרב נבנצאל,ותמהתי,עד כמהחריפה היא ההתנגדות לעליה להר. והאם בכלל ראוילשאוף לעלות,או שמא "שב ואל תעשה עדיף"עוד הייתי מבקש לדעת,מהן ההכנות הנדרשות,וחומרת הענין. תודה,חודש טוב

כתיבה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלו' לרבהאם, לדעת הרב, כתיבה ב'עט שבת' (הנמחק מעצמו תוך מס'ימים) אסורה מהתורה או מדרבנן? -לכא' נראה שיש מקום להקלמכמה טעמים: א. הביה"ל בסי' שמ הביא רק את ד' הרשב"א ללא הרמב"ם, רקבסי' שג הביא את הרמב"ם, ובצידו הביא גם את ד' רש"י הנראהשמקל, ולא הכריע. מה גם שבסי' שג הדברים מובאים בשעה"צובסי' שמ בביה"…

כתיבה בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
כתיבה בטוש מחיק על גבי לוח מחיק - מאחר והדרך למוחקו תוךמספר שעות, על פי רוב - האם איסורו מדרבנן? מובן שהשאלהלשיטת הרשב"א בביה"ל בסי' שמ, שאם אינו מתקיים למס' שבועותאין בו איסור תורה. סברא זו כתב האבנ"ז בסי' רי, שמתיחסיםלדעת הכותב עצמו. הביה"ל הראשון בסי' שיז כותב זאת ביחסלקשירה שדרך העולם לפותחה בזמ…

פירוש תפילת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

הרב יעקב אריאל
הפסוק :"רבונו של עולם,אתה הנך הנותן ליעף כח. תן גם לבני ישראלאהוביך כח להודות לך".(מתוך התפילה שחיבר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל) שנו חכמינו ז"ל במסכת מגילה פרק שלישי - הקורא עומד,משנה ו': "על קן ציפור יגיעו רחמיך...-משתקין אותו"כלומר , רחם עלינו כשם שריחמת על הציפור שדוגרת וכו'...כעת אומרת הגמ' מ…

זימון עם אנשים שלא שומרים תו"מ

הרב יעקב אריאל
איך נוהגים?

התגלגלות מרכיבי משכן שילה

הרב יעקב אריאל
מה נעשה במרכיבי משכן שילה לאחר בניית מקדש שלמה?

עבודה בבנק בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
נניח שבעל הבנק היה שומר מצוות, האם מותר לפתוח את הבנקבחוה"מ מדין דבר האבד, שהרי הבורסה פועלת בחוה"מ ואנשיםמשקיעים כסף, ואם הבנק לא יהייה פתוח יש חשש שיפסדו גם אתהקרן ומימלא לא יפתחו חשבון בבנק כזה וכו' ב. מה הדין לעובדי הבנק? תודה.

זימון עם שאינם שומרי תו"מ (בצבא)

הרב יעקב אריאל
מה עושים בכל רמה של שתו"מ?

הדפסת מחשב בשבת

הרב יעקב אריאל
היות והמחשב מבצע אלפי חישובים מיד לאחר מתן פקודת הדפסה, ורק לאחר מכן מדפיס (שהות זמן ניכרת בין מתן הפקודה לבין הביצוע) האם יתכן לחשבו כגרמא? [באג"מ אבה"ע ד,עג כתב כעין זה].בברכה.

כתיבת מחשב בכתב רהוט

הרב יעקב אריאל
עפ"י דברי הרמ"א בסי' שו סע' א וכ"כ המ"א בסי' שמ ס"ק ישכתיבה דקה או כתב אשורי חסר, אסורים בשבת מדרבנן. - האםיש מקום להורות, שבמידה ויש הכרח להקליד במחשב בשבת -יעשההדבר בכתב רהוט (כתב 'יד')בברכה.

נט"י על שתי פעולות

הרב יעקב אריאל
אדם שעושה 2 פעולות שצריך ליטוול ידיים אחריהן(לדוגמא גזירתציפורניים וגילוח זקן)אחת אחר השניה, האם צריך ליטול ידייםפעמיים,פעם אחת לאחר כל פעולה, או שאפר ליטול פעם אחתאחר הפעולה האחרונה?

כתיבה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר לכתוב בחוה"מ כתיבה פשוטה ?2. באיזה מצבים מותר לכתוב ומדוע ?3. האם מותר לכתוב במחשב ולהדפיס זאת ?4. האם מותר לכתוב הודעת כתובה (sms) בטלפון נייד ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא